Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Statystyka, ocena, mechanizmy budżetu w opinii radnego

Główna treść

Statystyka, ocena, mechanizmy budżetu w opinii radnego

W związku z uchwaleniem budżetu przez Radę Miejską w Wolbromiu poprosiliśmy o jego ocenę radnego Sebastiana Woźniaka, który znany jest z wnikliwego obserwowania sytuacji makro i mikroekonomicznej. W odpowiedzi na naszą prośbę otrzymaliśmy kilka uwag i ciekawych analiz. Zachęcamy do zapoznania się z tą opinią, bo choć wymaga odrobinę uwagi i znajomości rzeczy, wnosi ciekawe spostrzeżenia:

Zalety budżetu:

  • budżet zrównoważony z „bezpieczną” nadwyżką;
  • w stosunku do lat 2011-2013 wyraźny wzrost wydatków majątkowych – średnio o 66,7%, w stosunku do roku 2010 – o 16,9%;
  • w stosunku do lat 2010-2013 stabilna wielkość dochodów majątkowych;
  • w stosumku do lat 2010-2013 stabilna wielkość wydatków bieżących.

Wady budżetu:

  • stabilna wielkość wydatków bieżących świadczy o bardzo niskiej elastyczności tychże;
  • niski i stale zmniejszający się udział wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE (należy zaznaczyć, iż może to być na tą chwilę związane z nową perspektywą finansową budżetu UE na lata 2014-2020);
  • brak uwzględnienia warunków lokalnych, między innymi po raz kolejny zbyt wysoko oszacowano wielkość dochodu pochodzącą z podatku od osób fizycznych, ponieważ jest to znaczna kwota w budżecie, jej zmniejszenie może wpłynąc na wielkość nadwyżki budżetowej;
  • brak wzrostu zadaniowości budżetu, kwota przeznaczona na część zadaniową budżetu stanowi 0,65% wydatków budżetowych.

Ogólna ocena: budżet stabilny, ale bez wyraźnej strategii inwestycyjnej, przy czym należy zaznaczyć, iż owa stabilność i brak wyraźnej strategii inwestycyjnej w kontekście otoczenia makroekonomicznego i nowej, w zasadzie nieznanej, perspektywy finansowej budżetu UE na lata 2014-2020 stanowi w pewnym stopniu atut tego budżetu. Jest to kolejny budżet dedykowany obniżeniu zadłużenia, które udało się znacznie obniżyć także w budżecie 2013. Pod względem fiskalnym prawidłowy, co potwierdza opinia RIO.

Porównanie części dochodów i części wydatków wzajemnie ze sobą powiązanych, celem pokazania pewnych mechanizmów tworzenia i działania budżetu.

Porównanie dochodów budżetu o charakterze majątkowym i wydatków majątkowych budżetu – potencjalny element do zwiększenia udziału części zadaniowej budżetu

Tab.1a. Bezpośrednie dochody budżetu o charakterze majątkowym: 

Podatek od nieruchomości8 200 000,00 zł
Podatek rolny1 000 000,00 zł
Podatek leśny70 000,00 zł
Dochody majątkowe budżetu2 435 000,00 zł
RAZEM11 705 000,00 zł

Tab.1b. Wydatki majątkowe budżetu: 

Wydatki majątkowe budżetu ¹) ²) ³)7 056 822,00 zł

 ¹) – wydatki majątkowe pomniejszone o kwotę wydatków majatkowych wynikających z wydatków majątkowych w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE (kwota 200 000,00 zł)

²) – wydatki majątkowe pomniejszone o kwotę wydatków majątkowych wynikających z wydatków majątkowych w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE (kwota 367 344,00 zł)

³) – wydatki majątkowe pomniejszone o kwotę wydatków majątkowych wynikających z wydatków majątkowych w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA (kwota 68 000,00 zł)

Tab.1c. Porównanie bezpośrednich dochodów budżetu o charakterze majątkowym i wydatków majatkowych budżetu: 

Bezpośrednie dochody budżetu o charakterze majątkowym11 705 000,00 zł
Wydatki majątkowe budżetu7 056 822,00 zł
PORÓWNANIE (różnica)4 648 178,00 zł

Porównanie dochodów budżetu związanych z poborem podatku o środków transportu i wydatkami w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE – element o wysokim stopniu elastyczności oraz o bardzo niskim stopniu potencjalnej zadaniowości części budżetu.

Tab.2. Porównanie dochodów związanych z poborem podatku od środków transposrtu i wydatkami w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE: 

Podatek od środków transportu1 300 000,00 zł
Wydatki w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE700 000,00 zł
PORÓWNANIE (różnica)600 000,00 zł

Porównanie dochodów budżetu w dziale 758 ROZLICZENIA RÓŻNE, subwencje ogólne, część oświatowa i z wydatkami w rozdziałach 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE, 80110 GIMNAZJA, 80113 DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ, 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ, 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE – element o potecjalnie wysokim stopniu elastyczności ściśle uzależnionym od przyjetej strategii

Tab.3a. Dochody budżetu w dziale 758 ROZLICZENIA RÓŻNE, subwencje ogólne, część oświatowa: 

Dochody budżetu w dziale 758 ROZLICZENIA RÓŻNE, subwencje ogólne, część oświatowa14 599 619,00 zł

Tab.3b. Wydatki budżetu w rozdziałach 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE, 80110 GIMNAZJA, 80113 DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ, 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ, 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE: 

Wydatki w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE11 462 649,00 zł
Wydatki w rozdziale 80110 GIMNAZJA5 859 471,00 zł
Wydatki w rozdziale 80113 DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ858 848,00 zł
Wydatki w rozdziale 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ569 440,00 zł
Wydatki w rozdziale 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI43 787,00 zł
Wydatki w rozdziele 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE772 004,00 zł
RAZEM19 566 199,00 zł

Tab.3c.Porównanie dochodów w dziale 758 ROZLICZENIA RÓŻNE, subwencje ogólne, część oświatowa i z wydatkami w rozdziałach 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE, 80110 GIMNAZJA, 80113 DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ, 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ, 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Dochody budżetu w dziale 758 ROZLICZENIA RÓŻNE, subwencje ogólne, część oświatowa14 599 619,00 zł
Wydatki budżetu w rozdziałach 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE, 80110 GIMNAZJA, 80113 DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ, 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ, 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE19 566 199,00 zł
PORÓWNANIE (różnica)-4 966 580,00 zł


Porównanie dochodów budżetu w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA i wydatków budżetu w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – element o bardzo niskim stopniu elastyczności i braku możliwości wprowadzenia w tej części zadaniowości

Dochody budżetu w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA (98,25% dochodów ma charakter dotacji z budżetu państwa)6 438 030,00 zł
Wydatki budżetu w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA11 356 365,00 zł
PORÓWNANIE (różnica)-4 918 335,00 zł

Projekt-budzetu-na-rok-2014-a-wykonanie-budzetu-2012—porownanie.pdf

Budzet-2010-2014.pdf


Sebastian Woźniak