Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Stypendia

Główna treść

Stypendia

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Termin składania wniosków: 15 września 2019 r.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

  • zamieszkują na terenie Gminy Wolbrom,
  • są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł /netto/.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE FORMULARZE SĄ DOSTĘPNE W SIEDZIBIE URZĘDU W POKOJU NR 220, TELEFON: 32 70 65 352.