Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sytuacja nie jest taka różowa…

Główna treść

Sytuacja nie jest taka różowa…

Jednym z punktów obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu było przyjęcie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu za rok 2014 r., zakończone uchwaleniem absolutorium dla burmistrza MiG Wolbrom. Przy okazji burmistrz Adam Zielnik przedstawił zebranym informacje o stanie finansów gminy Wolbrom jaki zastał po przejęciu władzy w gminie.

Udzielenie absolutorium oznacza, że wykonanie budżetu za rok ubiegły uznano za zgodne z planem i zasadami obowiązującymi samorządy. Istotnym dokumentem, który warunkuje pozytywną ocenę wykonania budżetu gminy przez radę jest opinia wydawana obligatoryjnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Trzyosobowy skład orzekający RIO w Krakowie, biorąc pod uwagę przedłożone przez burmistrza sprawozdania finansowe, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wolbrom za rok 2014, zaopiniował pozytywnie z uwagami przedłożone wymagane dokumenty.

W sentencji uzasadniającej opinię czytamy, że sprawozdanie z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy zostało opracowane w wymaganej prawem szczegółowością, a budżet w swoich podstawowych wielkościach w zakresie dochodów i wydatków został zrealizowany poprawnie. Skład Orzekający RIO zwrócił uwagę na zadłużenie MZGKiM (wynikające głównie z zaległości z tytułu opłat czynszowych), sugerując, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z zobowiązań, a przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  Ostatecznie RIO oceniło wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi absolutorium pozytywnie, co jest najważniejszą przesłanką do udzielenia absolutorium przez Radę Miejską.  Radni bez większej dyskusji przychylili się do wniosku komisji rewizyjnej oraz opinii RIO i absolutorium jednomyślnie udzielili.

Wprowadzając radnych w temat spraw związanych ze sprawozdaniem finansowym burmistrz nadmienił, że 27 marca br. zostało wydane zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014, w którym zostały wykazane dodatkowe zobowiązania gminy Wolbrom, które nie były wcześniej ujęte w oficjalnych dokumentach. – Na dzień 1 stycznia 2015 r. łączna wysokość  zobowiązań wyniosła ponad 6 mln zł, czyli nie jest tak, jak nam przedstawiano, że mamy doskonałą sytuację finansową i gmina nie ma żadnych długów, tylko jakiś kredyt w wysokości miliona zł w banku… Nie jest różowo i chcę, żebyście wiedzieli na czym stoimy – wyjaśniał radnym burmistrz Zielnik, dodając, że zobowiązania były, są i jeszcze jakiś czas będą, ponieważ ciągłość władzy zobowiązuje do ich spłaty.  Może się ktoś dziwić dlaczego ta sprawa wychodzi dopiero teraz, choć dowiedziałem się o niej 27 marca… – kontynuował burmistrz – Wiedziałem, że 1 kwietnia rozpocznie się w urzędzie kontrola RIO, więc żeby nie być posądzonym o wywieranie jakiejś presji na kontrolujących i żeby do arytmetyki nie została dorobiona polityka, nie dzieliłem się swoją wiedzą z opinią publiczną. Chciałem, żeby kontrola została przeprowadzona bez zakłóceń i pytań ze strony prasy. Obecnie kontrola formalnie się zakończyła i czekamy na jej efekty. Kwestie ewentualnej odpowiedzialności ustalą w wystąpieniu pokontrolnym organy RIO.

O przedstawienie szczegółów tej sprawy została poproszona skarbnik Edyta Żuchowicz-Reszka, która w skrócie przedstawiła z jakiego tytułu są zobowiązania powodujące brak płynności finansowej Gminy. Następnie głos zabrał były burmistrz Jan Łaksa, który wyjaśniał, że wspomniane zobowiązania w znacznej części nie były wymagalne, a ich spłata w styczniu jest normalna, z czym zgodziła się pani skarbnik. Podkreśliła jednak, że problemem nie są same zobowiązania, ale brak środków w kasie Gminy na ich pokrycie, więc w sytuacji, kiedy w styczniu trzeba było je wypłacić, a oprócz tego realizować zaplanowany budżet, powstał problem z płynnością finansową.

Burmistrz Zielnik podsumowuje sprawę tak: – Jak by na to nie patrzeć sprawa jest prosta. Na dzień 1 stycznia 2015 r. gmina była „pod kreską” na ok. 6 mln. zł. i na taką kwotę brakowało płynności finansowej. Nie mówię tego po to, by kogoś obciążać winą według zasady „to nie ja – to on”. Mówię to po to byśmy wszyscy wiedzieli na czym stoimy. Sytuacja jest do opanowania. Trzeba będzie tylko trochę zrewidować najbliższe plany inwestycyjne i czy się komuś podoba, czy nie kontynuować program oszczędnościowy. Poza tym nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Widzicie teraz jasno, że mieliśmy rację mówiąc, iż Gmina jest bardzo bogata, tylko była źle zarządzana. Dlatego ja ze spokojem patrzę w przyszłość.

Po uzyskaniu absolutorium były burmistrz Jan Łaksa pogratulował burmistrzowi Zielnikowi słowami: „gratuluję Panie Burmistrzu i życzę, by za rok wykazał się Pan tylko takimi zobowiązaniami, jak z tego budżetu”. Burmistrz Zielnik ripostował – bardzo możliwe, bo to przecież Pański budżet…

Z pewnością będziemy informować o efektach kontroli finansowej w Gminie, a zainteresowanych dokładnym przebiegiem dyskusji podczas czerwcowej sesji odsyłamy do nagrania udostępnionego w BIP.