Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szansa na dofinansowanie działań ekologicznych

Główna treść

Szansa na dofinansowanie działań ekologicznych

W związku z planowanym na najbliższą sesję przyjęciem przez RM w Wolbromiu Programu gospodarki niskoemisyjnej Gmina Wolbrom może rozpocząć starania o pierwsze środki zewnętrzne na realizację jego założeń. Na pierwszy ogień planowanie jest skorzystanie z dobrodziejstw, jakie niesie ogłoszony właśnie przez NFOŚiGW nabór wniosków w ramach programu priorytetowego KAWKA.

Program KAWKA „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć, które są ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza. Możliwe jest uzyskanie dotacji łącznie do 90% kosztów inwestycji (45% z NFOŚiGW i 45% z WFOŚiGW w Krakowie). W ogłoszonym właśnie naborze na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia standardów jakości powietrza, przeznaczono ponad 120 mln zł (środki do wydatkowania w latach 2015 – 2018 z możliwością zawarcia umowy do końca 2016 r.).

W tej edycji programu o dotację mogą ubiegać się miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.) na:
1.    Likwidację lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej sprawności. Jednakże w przypadku zastosowania kotła na paliwo stałe o wyższej sprawności muszą być spełnione następujące warunki:
•    kocioł ma posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 lub równoważną,
•    kocioł ma posiadać nominalną sprawność co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 4 lub 5 dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 1 stycznia 2016 r. oraz klasy 5 dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2016 r.,
•    kocioł ma być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,
•    gmina zapewni system kontroli eksploatacji tych urządzeń.
2.    Rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci.
3.    Zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym, bądź celem współpracy ze źródłem ciepła, zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym.
4.    Zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji.
5.    Kampanie edukacyjne.
6.    Utworzenie baz danych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia 1-3 jest ich łączna realizacja z działaniem 5 i 6. Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli działanie dotyczące utworzenia baz danych zostało wykonane w ramach poprzednich naborów.

Nabór wniosków w ramach programu KAWKA prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do 30 listopada 2015 r. Jeżeli Wolbrom dostanie się do programu, to zainteresowani mieszkańcy skorzystają z dostępnego dofinansowania poprzez Gminę, która będzie beneficjentem projektu. Będziemy o tym pisać więcej i bardziej szczegółowo już po rozstrzygnięciu konkursu, do którego Gmina będzie aplikować.