Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Termin składania ofert w przetargu na budowę chodnika w Brzozówce przedłużony do 9 marca

Główna treść

Termin składania ofert w przetargu na budowę chodnika w Brzozówce przedłużony do 9 marca

Z uwagi na obszerny zakres zapytań do SIWZ i opracowywanie odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Budowę chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej K120588K w miejscowości Brzozówka” – etap II i III, zamawiający czyli Gmina Wolbrom zmienia treść SIWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 9 marca 2021 r do godz. 11.30.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom w Biurze Obsługi Klienta w terminie nie później niż do dnia 09.03.2021 roku do godz. 11.30.
W momencie złożenia oferty na kopercie/opakowaniu zostanie złożona pieczęć firmowa Zamawiającego z datą wpływu. Odnotowana zostanie również godzina złożenia oferty oraz jej numer.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego na ofercie lecz data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do dnia 9.03.2021 r. do godz. 11.30.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert ma prawo:

  • wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert, pisemne powiadomienie Wykonawcy o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania postępowania, którego dotyczy wycofanie oferty,
  • zmienić ofertę tj. wprowadzić zmiany (modyfikacje i uzupełnienia) złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie Wykonawcy o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi zostać złożone na tych samych zasadach, co składanie ofert. Koperta lub opakowanie oraz zmienione dokumenty muszą być odpowiednio oznakowane dopiskiem” ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian i zostaną dołączone do oferty.

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.03.2021 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, sala „OC”.

Zakres robót w ramach powyższego zadania przewiduje w szczególności:
Budowę II i III etapu chodnika na odcinku około 940 m. wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 120588K w Brzozówce. Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2021r.