Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Trudny wybór

Główna treść

Trudny wybór

Wydawać by się mogło, że pozyskiwanie zewnętrznych środków na rozwój gminy to szczyt marzeń samorządowców. Okazuje się jednak, że od nadmiaru może rozboleć głowa. Zdarzyło się tak, że gdyby zrealizować wszystkie możliwe do dofinansowania projekty, gmina musiałaby się mocno zadłużyć. Nie wszystkie dotacje są też dla nas tak korzystne, jak się to wydawało na początku. O opinię w tej sprawie burmistrz postanowił zapytać członków dwóch komisji Rady Miejskiej.

Gmina Wolbrom systematycznie zabiega o pozyskiwanie środków zewnętrznych. W tym roku złożyło się tak, że skorzystanie ze wszystkich mogłoby poważnie zwiększyć zadłużenie gminy. Okazało się też, że w trakcie oceny dofinansowanie niektórych projektów okazało się mniej korzystne, niż planowano pierwotnie. Władze samorządowe na czele z burmistrzem stanęły przed trudnym dylematem – trzeba podjąć  decyzję na co gminę stać i które dofinansowania będą dla nas korzystne.  

Dofinansowanie mogą uzyskać:

1.    Dofinansowanie budowy kanalizacji Łobzowa
Wstępny koszt inwestycji obliczono na 3 497 165,19 zł, z czego 1.731.645,67 zł byłoby wydatkiem w  roku 2014, a 1.765.519,52 zł w roku 2015. Inwestycja może uzyskać dofinansowanie z PROW w wys. 62,3% czyli 2.179.726 zł.

2.    Kanalizacja ul. Kościuszki (kontynuacja prac kanalizacyjnych łączących Łobzów z Wolbromiem)
Koszt ogółem  –  1.056.762,70 zł, z tego:   474.563,00 zł – rok 2014 i 582.199,70 zł rok 2015. Możliwość uzyskania pożyczki z WFOŚiGW i umorzenie do 40%.

3.    Termomodernizacja 10 budynków użyteczności publicznej
Koszt ogółem 17.823.641,91 zł; dofinansowanie EOG – 6.228.030,00 zł tj. 34,94%, okres realizacji – do końca kwietnia 2016r.

Ostateczne możliwe dofinansowanie po kolejnej ocenie spadło z zapowiadanych max. 80% do 34,94% z powodu osiągnięcia przez naszą gminę  zbyt małego, a wysoko punktowanego efektu ekologicznego (paradoksalnie „za wcześnie” zmieniliśmy w tych budynkach ogrzewanie na gazowe, dlatego oczekiwany efekt ekologiczny już osiągamy).

4.    I etap modernizacji oczyszczalni
Koszt – około 9.000.000,00 zł; dofinansowanie z WFOŚiGW, z możliwością częściowego umorzenia po uzyskaniu efektu ekologicznego. Termin ukończenia inwestycji – koniec 2017r.

Pierwszy etap niezbędnej modernizacji oczyszczalni ścieków przewiduje wykonanie najpilniejszych prac, dostosowujących naszą przestarzałą oczyszczalnię do aktualnych i przyszłych potrzeb. Kolejne etapy przeprowadzone zostaną w kolejnych latach. Całość modernizacji według kosztorysu inwestorskiego może pochłonąć blisko 33 mln. zł netto. (do tego trzeba doliczyć VAT).

5.    Budowa obwodnicy Wolbromia
Rok 2015 – koszty wykupu gruntu 1.704.750,00 zł
I etap budowy – rok 2015 ok. 230.000,00 zł, rok 2016 ok. 239.446,00 zł
II etap budowy – rok 2015 ok. 100.000,00 zł, rok 2016 ok. 100.000,00 zł, rok 2017 ok. 18.046,00 zł

Wartość robót zaplanowanych jako I etap od ul. Miechowskiej do Brzozowskiej to 13.615.724 zł, a II etapu od ul. Brzozowskiej do Szosy Olkuskiej 16.900.414,55 zł. Finansowanie tych działań w zależności od rodzaju prowadzonych prac będzie pochodziło z różnych źródełzłożone z różnych składowych: koszty wykupu gruntów finansowane pół na pół z województwem, budowy j i będzie montowane według różnych schematów: koszty wykupu gruntów – finansowanie pół na pół województwo i gmina, budowa jezdni  – 90% środki unijne, 10% wkład własny samorządów województwo + gmina), chodniki – 50% województwo, 50% gmina, ekrany dźwiękochłonne – 75% gmina, 25% województwo.

Łączny koszt wszystkich pieciu zadań to 33.769.811,80 zł. Gdyby realizować je wszystkie gmina potrzebowałaby 25 362 055,80 zł własnego wkładu, przy uzyskaniu  8.407.756,00 zł dofinansowania z zewnątrz. Co istotne – najpierw należy zaangażować własne środki, a dopiero potem następuje zwrot dotacji.

Analizując sytuację burmistrz Jan Łaksa oraz skarbnik Jan Turek uznali, że gmina Wolbrom nie będzie w jednym czasie w stanie udźwignąć takiego obciążenia i konieczne będzie rozważenie, które z inwestycji są dla naj priorytetowe oraz dofinansowanie których jest opłacalne. Dodatkowo uznano, że temat jest tak istotny, że należy dokonać konsultacji w szerszym gronie – o opinię w tej ważnej sprawie poproszeni zostali zatem członkowie dwóch komisji rady miejskiej: ds. budżetu i praworządności oraz ds. rozwoju infrastruktury komunalnej, komunikacji i ochrony środowiska.

Po krótkiej dyskusji większość z radnych przychyliła się do propozycji aby za najważniejsze uznać: budowę obwodnicy, modernizacje oczyszczalni oraz kanalizację, odkładając na lepsza okazję termomodernizację 8 szkół, budynku urzędu oraz MOPS. Gotowa dokumentacja na te ostatnie inwestycje może zostać wykorzystana np. przy zabieganiu o kolejne środki unijne z nowego rozdania.

W najbliższym czasie konkretne propozycje dotyczące stosownych zapisów w Wieloletnim Planie Finansowym przedłoży na sesji nadzwyczajnej skarbnik Jan Turek.

Wydaje się, że rok 2014 będzie przełomowym, jeżeli chodzi o najbardziej oczekiwane przez mieszkańców i potrzebne inwestycje, które będą realizowane przez kilka najbliższych lat. Budżetowe ograniczenia spowodują niejakie opóźnienie realizacji niektórych z nich , niemniej jednak zarówno burmistrz, jak i radni uznali, że najważniejsza jest realna szansa na rychłe rozładowanie ruchu w centrum Wolbromia, czyli budowa obwodnicy, a także efektywna  oczyszczalnia ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej, co jest bezwzględnym wymogiem cywilizacyjnym i te właśnie inwestycje maja szanse wkrótce ruszyć pełną parą.

Ewa Barczyk