Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Trzecia sesja RM 30 grudnia

Główna treść

Trzecia sesja RM 30 grudnia

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w roku 2014 została wyznaczona na dzień 30 grudnia. Program przewiduje m. in. – jak to zwykle na końcu roku – uporządkowanie spraw związanych z realizacją budżetu, aktualizację wieloletniego planu finansowego, a także ustalenie pensji nowego burmistrza i zmianę jednej z uchwał podjętych wcześniej.

W ramach dostosowania zapisów projektu budżetu do faktycznego wykonania w każdym roku na ostatniej sesji dokonywane są ostatnie zapisy korygujące, tak będzie i tym razem. Skarbnik Jan Turek zaproponował następujące zmiany:

Zwiększenie dochodów o kwotę 60 tys. zł  wynika z pisma ministra finansów, które zwiększają subwencję dla naszej gminy związana z częściowa rekompensatą z tytułu zwolnionych nauczycieli, a także dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Zmiany w planie wydatków wynikają z aktualnych potrzeb i realizacji budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy. Konieczne jest zwiększenie wydatków z tytułu rozliczenia realizacji modernizacji targowiska, wypłaty odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla byłego burmistrza (odprawa burmistrza Jana Łaksy: 33 510,00 zł oraz ekwiwalent za 60 dni urlopu: 32 175,00 zł), a także zapłaty dla firmy, która odzyskała dla Gminy podatek VAT. Zwiększenie  o 13 tys. planu wydatków OSP związane jest z uzyskaniem oszczędności w rozdziale Rady gmin i będzie przeznaczone na remont ogrzewania w remizie OSP w Wolbromiu przy ul. Strażackiej. Zwiększenie o 25 tys. w dziale „Oświata” związane jest z zakupem pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi 6-letnimi, na co gmina otrzymała subwencję. W projekcie zaktualizowane zostały także o stosowne kwoty zapisy dotyczące świetlic i stołówek szkolnych , gospodarki komunalnej oraz wzajemne rozliczenie kosztów budowy parkingu przy ul. Piłsudskiego, zgodnie z wcześniejszą uchwała RM.

Zaplanowano także zmiany w WPF polegające na wpisaniu do niej nowego przedsięwzięcia pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wolbrom”, którego planowany koszt ma wynieść 35 tys. zł z czego 85% zostanie sfinansowane z funduszy europejskich. Gmina jest zobligowana do opracowania takiego planu przepisami stosownej ustawy.

Na początku pracy nowego burmistrza Rada Miejska zajmie się również stawką jego wynagrodzenia. Projekt uchwały w tej sprawie przewiduje, że pensja burmistrza Adama Zielnika brutto będzie sumą składowych:

wynagrodzenie zasadnicze – 5 300 zł

dodatek funkcyjny – 1 900 zł

dodatek specjalny w wys. 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 1 440 zł

dodatek za staż pracy w wys. 16% wynagrodzenia zasadniczego – 848 zł

co daje kwotę brutto 9 488 zł.

W dalszej części obrad, na wniosek burmistrza Adama Zielnika, radni rozważą także uchylenie przyjętej przez poprzednią Radę Miejską uchwały nr LII/334/2014 z września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym budynku tzw. hali mięsnej przy os. Chrobrego. W budynku tym burmistrz przewiduje powstanie giełdy rolno-spożywczej, zatem – jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały – jego sprzedaż nie może wchodzić w grę.

Tradycyjnie w porządku obrad przewidziano zapytania i interpelacje oraz wolne wnioski i sprawy różne.

Ewa Barczyk