Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uczyli się jak pozyskiwać środki

Główna treść

Uczyli się jak pozyskiwać środki

Blisko 40 osób skorzystało ze zorganizowanego i sfinansowanego przez Gminę Wolbrom szkolenia „Warsztaty od pomysłu do wniosku”, dotyczącego sposobów pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na działalność statutową stowarzyszeń. Uczestnicy nie tylko poznawali zasady sięgania po dostępne z różnych źródeł dofinansowania, ale przede wszystkim nabywali praktycznej wiedzy z zakresu realizacji zadań publicznych oraz ich rozliczania.

Otwarte dla wszystkich chętnych szkolenie przyciągnęło nie tylko przedstawicieli działających na terenie naszej gminy zarejestrowanych stowarzyszeń, ale także osoby reprezentujące inne nieformalne grupy działania funkcjonujące w Wolbromiu i okolicznych miejscowościach. Wśród słuchaczy nie zabrakło pań z kół gospodyń wiejskich, strażaków, przedstawicieli klubów czy lokalnych działaczy sportowych i kulturalnych, którym do realizacji wielu świetnych pomysłów często brakuje pieniędzy.

Prowadzący dwudniowe szkolenie doświadczony trener Tomasz Kłys w części teoretycznej zapoznawał zebranych z podstawowymi pojęciami i zasadami współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Była zatem mowa o podstawach prawnych zlecania zadań publicznych przez samorządy przedstawicielom trzeciego sektora, omówiono podstawowe pojęcia projektowe,  wybór grup docelowych, zasady pisania uzasadnień projektów. Nie zabrakło czasu na konkretne ćwiczenia i wskazówki istotne w pisaniu projektów, w których uwzględniono specyfikę ich języka i obowiązujących zasad, z uwzględnieniem szczegółów dotyczących matrycy logicznej projektu (cele, działania, rezultaty, wskaźniki, planowanie zasobów), harmonogramu działań, tworzenie budżetu, sprawozdawczość i rozliczenie projektu.

Dla wielu z uczestników szkolenia, często osób dopiero zaczynających przygodę ze środkami publicznymi i mniej wprawnych w przygotowywaniu wniosków, wskazówki fachowca będą niezastąpionym drogowskazem i ważną pomocą do prawidłowej współpracy z Gminą w zakresie przejmowania od niej zadań zleconych na podstawie zapisów  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przypomnijmy, że podstawą do ogłoszenia konkursów i powierzania zadań zleconych  przez Gminę jest uchwalony przez Radę Miejską w Wolbromiu program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program zawiera zakres zadań, których realizacja będzie zlecana organizacjom w formie wsparcia lub powierzenia. Określa też wysokość środków planowanych na realizację programu w danym roku oraz informacje o trybie powoływania i działania komisji konkursowych, które będą oceniać wnioski napływające od organizacji. Chętnych na gminne środki jest co roku więcej, ale w Wolbromiu doceniana jest  zasada, że „pieniądze powinny być  wydawane blisko ludzi”, bo wtedy nie tylko przeznaczane są na sprawy dla nich ważne, ale także są bardziej szanowane.

Ponieważ zainteresowanie szkoleniem okazało się bardzo duże, na wniosek kolejnych chętnych będzie powtórzone w połowie listopada – tym razem w godzinach popołudniowych.