Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ulice w Gołaczewach

Główna treść

Ulice w Gołaczewach

Na przełomie maja i czerwca 2016 roku w trzech sołectwach naszej gminy odbyły się konsultacje społeczne w sprawie ustalenia nazw ulic. Mieszkańcy, którzy na dzień otwartego spotkania konsultacyjnego posiadali czynne prawo wyborcze wypełniając odpowiedni formularz zaproponowali nazwę dla danej ulicy. Spośród propozycji przedstawionych przez mieszkańców z poszczególnych sołectw, zostały wyłonione nazwy ulic przez powołaną przez Burmistrza Wolbromia Komisję.Wyłonione przez komisję nazwy ulic przedstawiono Radzie Miejskiej w trzech odrębnych projektach uchwał, które radni  przyjęli  jednogłośnie podczas sesji w dn. 22 września 2016 roku.    Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wolbromia, w Gołaczewach zostały nadane następujące nazwy ulic:1. ul. Stara Wieś. Biegnąca od „centrum”  w kierunku północnym po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: część działki nr 63, nr 46 i nr 75, do ulicy Piaski. Długość ulicy: ok. 1771 metrów, początek numeracji od strony południowej.2. ul. Chełmska. Biegnąca od „centrum” w kierunku wschodnim po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 24 i nr 1, do granicy z miejscowością Chełm. Długość ulicy: ok. 2435 metrów, początek numeracji od strony zachodniej.3. ul. Królewska. Biegnąca od „centrum” w kierunku południowym i zachodnim podziałkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: część działki nr 63 i nr 69/2, do ulicy Piaski. Długość ulicy: ok. 1747 metrów, początek numeracji od strony północnej.4. ul. Jasna. Przecznica w prawo od ul. Chełmskiej biegnąca w kierunku wschodnio-południowym po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 43, nr 16 i nr 15 do granicy z miejscowością Chełm. Długość ulicy: ok. 2188 metrów, początek numeracji od ul. Chełmskiej.5. ul. Konwaliowa. Przecznica w lewo od ul. Chełmskiej biegnąca w kierunku północnym skręcająca na odległości ok. 729 m na wschód po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: część działki nr 20 i nr 69. Długość ulicy: ok. 1047 metrów, początek numeracji od ul. Chełmskiej.6. ul. Wierzbowa. Przecznica w prawo od ul. Stara Wieś biegnąca w kierunku wschodnim po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: część działki nr 9/2 i nr 10/4. Długość ulicy: ok. 264 metrów, początek numeracji od ul. Stara Wieś.7. ul. Modrzewiowa. Przecznica w lewo od ul. Stara Wieś biegnąca w kierunku zachodnim po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/2 do ul. Piaski. Długość ulicy: ok. 864 metrów, początek numeracji od ul. Stara Wieś.8. ul. Lawendowa. Przecznica w prawo od ul. Stara Wieś biegnąca w kierunku wschodnim po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: 82. Długość ulicy: ok. 315 metrów, początek numeracji od ul. Stara Wieś.9. ul. Spokojna. Przecznica w lewo od ul. Królewskiej biegnąca w kierunku południowym po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 64. Długość ulicy: ok. 704 metrów, początek numeracji od ul. Królewskiej.10. ul. Perłowa. Przecznica w lewo od ul. Spokojnej biegnąca w kierunku wschodnim po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 65. Długość ulicy: ok. 620 metrów, początek numeracji od ul. Spokojnej.11. ul. Kamyk. Przecznica w prawo od ul. Królewskiej biegnąca w kierunku zachodnio-północnym po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: nr 51/3 do ul. Piaski. Długość ulicy: ok. 478 metrów, początek numeracji od ul. Królewskiej.12. ul. Nadmłynie. Przecznica w lewo od ul. Królewskiej biegnąca w kierunku północno-wschodnim skręcająca w kierunku północno-zachodnim potem zachodnim i południowo-wschodnim po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 139/2, nr 42/1, część działki nr 21/1, nr 36/1, nr 35/1, część działki nr 34/1, część działki nr 32/1, nr 30, nr 24 i nr 22. Długość ulicy: ok. 1089 metrów, początek numeracji od ul. Królewskiej.13. ul. Graniczna. Biegnąca od granicy z miejscowością Wolbrom w kierunku południowo-wschodnim i zakręca w kierunku północno-wschodnim po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 87, nr 86/1, część działki 96 i nr 88/7 do granicy z miejscowością Wolbrom. Długość ulicy: ok. 292 metrów, początek numeracji od granicy z miejscowością Wolbrom.14. ul. Piaski. Biegnąca od granicy z miejscowością Wolbrom w kierunku południowo-zachodnim ipołudniowym po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: k.m. 2: nr 22, 66/1, 65/1, 61/1, 60/1, 59/1, 57/1, 55/1, 54/6, 54/5, 53/1, 21/1, 47/1, 46/1, 45/1, 44/1, 43/5, 43/6, 42/1, 41/1, 40/1, 39/1, 38/5, 38/6, 37/1, 36/1, k.m. 1 nr 32/1, 46, k.m. 3 nr 39/1, 38/1, 37/3, 37/5, 36/1, 35/1, 34/1, 33/1, 32/1, 31/1, 30/7, 30/5, 29/3, 28/3, 24/5, 24/1, 24/7, 22/1, 20/1, k.m. 6 nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 19/1, 20/1, 22/1, 23/1, 23/4, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, k.m. 10 nr 2/1, 51/1, 52/1, 62/1, 61/1, 69/1. Długość ulicy: ok.4835 metrów, początek numeracji od granicy z miejscowością Wolbrom

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu uprzejmie informuje, iż w związku z wprowadzeniem nazw ulic oraz zmianą numeracji porządkowej nieruchomości na terenie miejscowości Chełm, Gołaczewy i Zabagnie, zameldowanie osób pod nowym adresem następuje z urzędu. W związku z powyższym nie ma konieczności zgłaszania się do Referatu Ewidencji Ludności w celu dokonania zmian meldunkowych.
   Zmiana administracyjna adresu zameldowania nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego zgodnie z art. 46 § 1 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. 2016r poz. 391z póź. zm.)   Ponadto Urząd Miasta i Gminy Wolbrom przekaże zestawienie nowych adresów do:

 • Urzędu Statystycznego,
 • Urzędu Pocztowego w Wolbromiu,
 • Służb Ratunkowych,
 • Zakładu Energetycznego 
 • Zakładu Gazowniczego 
 • Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

 Przypominamy również, że mieszkańcy zobowiązani są:

 • wymienić prawo jazdy i dowody rejestracyjne (informujemy, że zostały złożone do Rady Powiatu wnioski o zmniejszenie opłaty za wymianę prawo jazdy i dowodu rejestracyjnego).
 • umieścić na nieruchomości zabudowanej w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym, 
 • złożyć w Urzędzie Skarbowym informacje o zmianie adresu, 
 • złożyć w powiatowym ARMIR informacje o zmianie adresu,
 • złożyć w KRUS informacje o zmianie adresu, 
 • osoby pobierające emeryturę lub rentę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinny złożyć informację o zmianie adresu na druku ZUS-ER-WZD-1,
 • powiadomić operatora telefonii stacjonarnej bądź komórkowej o zmianie adresu,
 • zawiadomić bank o zmianie adresu, 
 • osoby posiadające działalność gospodarczą zobowiązane są osobiście dokonać zmiany wpisu w CEiDG w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu,
 • osoby prawne powinny dokonać zmian w KRS,

Uwaga: zmiany obowiązywały będą po otrzymaniu informacji z UMiG Wolbrom o przyznaniu nowego adresu.