Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Urząd Skarbowy wskazuje błędy

Główna treść

Urząd Skarbowy wskazuje błędy

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, w celu ułatwienia rozliczeń z fiskusem przesłał do nas wykaz najczęściej popełnianych błędów w zeznaniach rocznych. Warto zapoznać się z tymi informacjami, by uniknąć problemu. Zapraszamy do lektury:

Błędne odliczanie strat z lat ubiegłych
Pamiętajmy, że straty z lat ubiegłych mogą być odliczane tylko od przychodu z tego samego źródła, z którego powstały, a wysokość tego odliczenia nie może przekroczyć w danym roku 50 % poniesionej straty.

Brak załączników do zeznania (PIT/D, PIT/O, PIT-B, PIT/ZG)
Przedsiębiorcy mający zarejestrowaną działalność gospodarczą, bez względu na fakt uzyskania przychodu mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego i dołączenia do niego załącznika PIT/B. Jeżeli podatnicy korzystają z odliczeń należy również wraz z zeznaniem złożyć odpowiednie załączniki oraz zaznaczyć w zeznaniu ich rodzaje i ilości. Jeżeli małżonkowie chcą skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Brak podpisu podatnika
Pamiętajmy, że zeznanie podatkowe to dokument, który musi być podpisany, ponieważ bez tego nie wywołuje skutków prawnych.

Stosowanie nieaktualnych druków
Ważną rzeczą jest, by w danym roku rozliczać się na obowiązujących formularzach. Mimo, że na stronie głównej sami wpisujemy w puste kratki informację, za który rok składamy zeznanie, trzeba pamiętać, że formularze co roku się zmieniają. Aktualne wzory dokumentów znajdują się na www.e-deklaracje.gov.pl., www.szybkipit.pl

Nieprawidłowe adresy
Wypełniając zeznanie roczne należy wpisać aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania i złożyć je w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą aktualizację danych, w tym również aktualizację adresów dokonują na wniosku CEIDG-1 w tzw. jednym okienku prowadzonym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Brak oznaczenia celu złożenia formularza
Nie zapominajmy o rubryce zawierającej pytanie o cel złożenia zeznania, w której wystarczy tylko postawić krzyżyk. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę „złożenie zeznania”. Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kratkę „korekta zeznania” dołączając do niej wyczerpujące wyjaśnienie z jakiego powodu składana jest ta korekta.

Nieuwaga przy przenoszeniu kwoty ulgi mieszkaniowej

Jeżeli kontynuujemy odliczenia z tytułu tzw. ulgi mieszkaniowej, to poza złożeniem załącznika PIT/D musimy dołożyć starań, by prawidłowo przenieść kwotę ulgi do realizacji na lata następne z zeznania podatkowego złożonego rok wcześniej.

Brak zaokrąglenia lub nieprawidłowe zaokrąglenie podstawy obliczenia podatku oraz podatku należnego
Zarówno podstawę obliczenia podatku, jak również sam podatek należny zaokrąglamy do pełnego złotego (kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomijamy, a 50 i więcej groszy podwyższamy do pełnych złotych).

Sumy odliczeń przewyższają obliczony podatek
Sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O które są następnie odliczane w zeznaniach od podatku, przewyższają kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać aby w takim przypadku nie wpisywać pełnej kwoty odliczeń a jedynie kwotę nie przekraczającą należnego podatku.

Błędne wypełnienie rubryk dotyczących przekazania 1% podatku na rzecz wybranej OPP

Jeżeli chcemy przekazać 1% swojego podatku, zwracajmy uwagę by kwoty te zaokrąglać do 10 groszy i wpisywać numer KRS organizacji pożytku publicznego, umieszczonej w aktualnym wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Składając zeznanie po terminie, tracimy możliwość dysponowania tą częścią podatku.

Błędy przy elektronicznym wysyłaniu zeznań podatkowych

Poza prawidłowym wypełnieniem formularzy zeznań podatkowych należy upewnić się, że zeznanie zostało wysłane do właściwego urzędu skarbowego i pobrać tzw. UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru), które jest dowodem złożenia zeznania podatkowego. Kod 200- to gwarancja poprawnego dostarczenia dokumentu.

oprac. Katarzyna Horyń
Kierownik
Działu Obsługi Bezpośredniej
Urząd Skarbowy w Olkuszu