Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Usuną eternit z remizy dzięki pozyskanym środkom

Główna treść

Usuną eternit z remizy dzięki pozyskanym środkom

Sejmik Województwa Malopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa, tym samym zatwierdzając wynik konkursu Małopolskie Remizy 2014. Wzorem lat ubiegłych o dofinansowanie poprawy infrastruktury OSP zabiegała gmina Wolbrom, która uzyskała w tym roku środki na wymianę poszycia dachowego na remizie w Zasępcu.

Przekazywane przez Województwo Małopolskie od 2009 r. środki na poprawę warunków pracy strażaków i lepsze zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w budynkach OSP z roku na rok przyczyniają się w ten sposób do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. O dotację z programu od 6 lat mogą ubiegać się wszystkie gminy z terenu województwa małopolskiego.

Udział w kolejnej edycji programu można uznać już za tradycyjny sposób działania gminy Wolbrom na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego, odgrywając ważną rolę w sytuacjach kryzysowych, gdy strażacy z narażeniem zdrowia i życia niosą pomoc mieszkańcom. Przyznane w tym roku przez Marszałka środki w wysokości 37 207 zł będą przeznaczone na wymianę ostatniego w naszej gminie na remizie strażackiej poszycia dachowego z eternitu. Stare poszycie zostanie usunięte zgodnie z przepisami z wykorzystaniem potencjału kolejnego projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pod nazwą „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, w którym uczestniczy nasza gmina.

Na tegoroczny konkurs Małopolskie Remizy wpłynęło 137 wniosków, z czego jeden został odrzucony z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Komisja Konkursowa 21 marca 2014 r. dokonała oceny merytorycznej wniosków zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie konkursu, a Zarząd Województwa Małopolskiego  podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu, rekomendując udzielenie pomocy finansowej 129 gminom, w wysokości 80% wnioskowanych kwot dotacji. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w budżecie Zarząd postanowił również, iż gminy, które złożyły dwa wnioski, otrzymają dofinansowanie na realizację tylko jednego z nich. Wśród gmin wraz z jednostkami OSP, które spełniły wymogi formalne, a nie otrzymają kolejnego dofinansowania z budżetu WM znalazł się projekt remontu remizy OSP Domaniewice.

Ewa Barczyk