Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom – deklaracje śmieciowe można składać elektronicznie

Główna treść

Uwaga mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom – deklaracje śmieciowe można składać elektronicznie

Od 1 października 2020r. istnieje możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP.

Do pobrania:

Wysyłanie deklaracji za pomocą Platformy ePUAP:

Należy, pobrać i wypełnić druk deklaracji (dostępne powyżej) następnie po zalogowaniu na platformę ePUAP wybrać zakładkę

a w niej zakładkę „Pisma do urzędów”. W zakładce tej odnajdziesz  formularzPismo ogólne do podmiotu publicznegoDo niniejszego formularza należy załączyć wypełnioną deklarację, po czym należy podpisać formularz Profilem Zaufanym lub Certyfikatem Kwalifikowanym, i następnie przesłać na adres skrytki: /6100xgmoa3/skrytka.https://epuap.gov.pl/wps/portal

Deklaracje można dostarczać również tradycyjnym sposobem, czyli po wydrukowaniu deklaracji, wypełnieniu jej oraz podpisaniu, należy następnie:

 • wysłać listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom – Referat Podatków i Opłat,
 • złożyć w Biurze Obsługi Klienta UMiG Wolbrom lub w pokoju nr 106 Referatu Podatków i Opłat
 • z uwagi na zagrożenie związanie z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 oraz wprowadzeniem wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów, wypełnioną oraz podpisaną deklarację można złożyć w skrzynce podawczej urzędu, zamontowanej przy wejściu głównym do budnyku od strony rynku.

INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW 

Zmiany obowiązujących przepisów wniesione ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1579) spowodowały konieczność wprowadzenia uchwał dotyczących, między innymi zmian stawek na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, co spowodowało również konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawek w/w opłaty spowodowała, że właściciele nieruchomości otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom zawiadomienia o wysokości ich opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na miesiąc wrzesień i październik 2020r. (art. 6m ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

ZMIANY NA WRZESIEŃ 2020r.

Uchwała Nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu NR XIX/182/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

1) W/w uchwałą ustalono stawki obowiązujące w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu wrzesień 2020 r, które wynoszą:

-na jednego mieszkańca dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy do 5 osób w wysokości 21,00 zł. za jeden miesiąc, od każdej osoby, 

– na jednego mieszkańca dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy  powyżej 5 osób w wysokości 17,00 zł za jeden miesiąc, od każdej osoby.

Właścicielowi nieruchomości, który nie wypełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ podatkowy określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej:

-w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty podwyższonej wynosi 42,00 zł.

Wszelkie zmiany w opłacie właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonywać przez złożenie nowej deklaracji – na wrzesień obowiązuje wzór deklaracji stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu  z dnia 27 lutego 2020r

ZMIANY OD PAŹDZIERNIKA 2020r. 

Ponadto na październik zmieniły się stawki opłaty podjętą Uchwałą XXIV/242/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2020r., które wynoszą:

1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (bez względu na liczbę osób zamieszkałych) 21,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie miał określoną w drodze decyzji opłatę podwyższoną w wysokości 42 zł od mieszkańca.

2) opłata za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Uchwała Nr XXVI/254/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 16 września 2020 r.) wynosi:

 • o pojemności 120 l – w wysokości 6,33 zł,
 • o pojemności 240 l – w wysokości 12,65 zł,
 • o pojemności 1100 l – w wysokości 58,00 zł,
 • o pojemności 7000 l – w wysokości 369,09 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny organ podatkowy w drodze decyzji określi stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik (Uchwała Nr XXIV/242/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r.) w wysokości:

 • o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,
 • o pojemności 240 l – w wysokości 36,00 zł,
 • o pojemności 1100 l – w wysokości 174,00 zł,
 • o pojemności 7 000 l – w wysokości 1050,00 zł.

Celem zapewnienia segregacji na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy od 1 października należy zadeklarować 4 worki. Stawka opłaty za worek o pojemności 120 l z segregowanymi odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wynosi 18,00 zł.

Jeżeli właściciel w/w nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny organ podatkowy w drodze decyzji określi stawkę opłaty podwyższonej za worek o pojemności 120 l w wysokości 54,00zł.

Od października 2020 r. właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy mogą skorzystać z częściowych zwolnień w opłacie:
1) w domach jednorodzinnych, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne – kwota zwolnienia wynosi 1,70 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość
2) zwolnienie dotyczące rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5grudnia 2014r., o Karcie Dużej Rodziny – posiadających kartę dużej rodziny. – w wysokości 2,50 zł miesięcznie od każdego członka rodziny wielodzietnej. Karty dużej rodziny należy przedłożyć w tut. Urzędzie.
Zastosowanie powyższych zwolnień będzie możliwe po spełnieniu powyższych warunków oraz złożeniu nowej deklaracji, w której zadeklarowane zostaną osoby zamieszkujące daną nieruchomość (zastosowanie częściowych zwolnień od miesiąca października będzie możliwe po złożeniu deklaracji wraz z wymaganymi dokumentami – termin do 10 listopada).
Właściciele nieruchomości, którzy uregulowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi np.: w miesiącu lipcu „do przodu” – w tym za wrzesień i październik 2020r. czyli w chwili zapłaty za miesiące jeszcze nie wymagalne obowiązani są do dokonania dopłaty różnicy wynikającej z opłaty po „starej stawce” i obowiązującej na miesiąc wrzesień i październik. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter miesięczny (nie roczny) i w każdej chwili (w przeciwieństwie do podatków, których wymiar obowiązuje na dany rok)- może być przez Radę Miejską w Wolbromiu zmieniona w trakcie roku- taka sytuacja zaistniała w 2020r. Obowiązek uiszczania w/w opłaty powstaje bez wezwania, z dołu za dany miesiąc w terminie do końca każdego miesiąca.

Uchwałą Nr XXIV/242/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu ustalono także ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (obowiązuje od 1 stycznia 2021r.) – wysokości 180,00 zł. Roczna ryczałtowa opłata od w/w nieruchomości ustalana jest za rok bez względu na długość okresu korzystania. W/w opłatę należy uiszczać bez wezwania, jednorazowo w terminie do 15 kwietnia, z góry za dany rok.
Właścicielowi nieruchomości, który nie wypełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości, o której mowa powyżej organ podatkowy określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 360,00 zł.

Aktualnie obowiązująca deklaracja od października, jak i wcześniej obowiązujące deklaracje na w/w opłatę są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom w zakładce PODATKI.
Wszelką pomocą służą pracownicy Referatu Podatków i Opłat: telefon (32) 70 65 329, (32) 70 65 334 oraz Referatu Ochrony Środowiska tut. Urzędu tel. (32) 70 65 301.