Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: UWAGA ROLNICY!!! Dofinansowanie do wapnowania gleb

Główna treść

UWAGA ROLNICY!!! Dofinansowanie do wapnowania gleb

Komunikat Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie dotyczący priorytetowego programu pn.„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).
Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

 1. do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw
  o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
 2. do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
 3. do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

 • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
  w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
  o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
 • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
  z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Okres kwalifikowalności kosztów
  od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
  Wnioski należy składać w terminie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. do Okręgowych Stacji Chemiczno – Rolniczych

UWAGA!!!!

Zgodnie z rejonizacją gmina Wolbrom podlega pod:

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza
z siedzibą w Gliwicach
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 26,
44-100 Gliwice
Tel/fax: +48 32 231-26-31, +48 32 231-62-69
e-mail: gliwice@schr.gov.pl

Informacje o programie na stronie WFOŚ Kraków: https://www.wfos.krakow.pl/nabor-wnioskow-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/