Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga, rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szk. 2024/2025

Główna treść

Uwaga, rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szk. 2024/2025

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Wolbrom. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Wolbrom mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka po zakończeniu rekrutacji, jeżeli wybrane przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego – z wyjątkiem postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego, niż ten, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024, uczestniczą w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy.

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy, wypełniają wniosek o przyjęcie, w którym deklarują wybór maksymalnie trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w preferowanej przez siebie kolejności.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, tj. wskazanym, jako pierwsze we wniosku wraz
z wymaganymi załącznikami.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie (wnioski można otrzymać w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym) i złożyć go wraz z wymaganymi załącznikami do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru, które wprowadza kandydata do systemu.

Rodzice składają tylko jeden wniosek (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej liczby wniosków skutkuje zarejestrowaniem wniosku jedynie w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, w którym dyrektor, jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie. Wprowadzenie kolejnych wniosków zostaje automatycznie zablokowane.

Rodzice otrzymują hasło dostępu do systemu i w każdej chwili mogą sprawdzić poprawność danych oraz w późniejszym okresie wynik rekrutacji.

WAŻNE TERMINY:

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego19 lutego 2024 od godz. 7:00 – 27 lutego 2024 do godz. 12:00
Postępowanie rekrutacyjne: składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami28 lutego 2024 od godz. 8:00 – 7 marca 2024 do godz. 14:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
18 marca 2024 do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych3 kwietnia 2024 do godz. 14:00

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające :

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające : składanie wniosku o przyjęcie wraz
z załącznikami.
19 kwietnia 2024 od godz. 12:00 – 26 kwietnia 2024 do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
30 kwietnia 2024 godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.
10 maja 2024 godz. 15.00

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE

wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

KRYTERIALICZBA PUNKTÓWWYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
wielodzietność rodziny kandydata100 pkt.oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata100 pkt.orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata100 pkt.
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata100 pkt.
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata100 pkt.
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie100 pkt.prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – składane
w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
objęcie kandydata pieczą zastępczą100 pkt.dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

KRYTERIA DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

KRYTERIUMPUNKTY
1Kandydat realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (kandydat urodzony w 2018 r.)125
2Kandydat, którego rodzic samotnie wychowujący dziecko pozostaje
w zatrudnieniu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
20
3Kandydat, którego oboje rodzice pozostają w zatrudnieniu, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą15
4Kandydat, którego jeden rodzic pozostaje w zatrudnieniu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą10
5Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły15
6Kandydat z rodziny objętej opieką ośrodka pomocy społecznej, nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej20

Spełnianie kryteriów dodatkowych jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami (dotyczy kryterium 2, 3, 4 i 6).

Pozostałe informacje

Adres strony internetowej dla rodziców:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom

System dostępny dla rodziców zawiera ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

Na stronie internetowej dla rodziców będą dostępne wzory deklaracji i oświadczeń, które mogą być wykorzystane w procesie rekrutacji.

Przydział do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup jednorodnych wiekowo lub mieszanych uzależniona będzie od liczby dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do danego przedszkola.