Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: UWAGA! Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości przy ul. Miechowskiej w Wolbromiu

Główna treść

UWAGA! Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości przy ul. Miechowskiej w Wolbromiu

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wszczął postępowanie administracyjne, w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego, zlokalizowanego przy ul. Miechowskiej w Wolbromiu. Jest to bardzo ważny temat, mogący w przyszłości powodować z tego tytułu wiele komplikacji dla właścicieli

Dnia 12 maja 2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom wpłynęło pismo wraz z OBWIESZCZENIEM Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zawiadamiającym o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego, zlokalizowanego przy ul. Miechowskiej w Wolbromiu, z prośbą o podanie do publicznej wiadomości jego treści poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenia na stronie BIP od dnia 15.05.2020 r. do 30.05.2020 r.

Stronami niniejszego postępowania są właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości usytuowanych na obszarze objętym postępowaniem oraz każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

Zgodnie z art.10§1 kpa strony postępowania mogą zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do informacji publicznej tj. od dnia 15.05.2020 r. do dnia 30.05.2020 r.
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 pisma w tej sprawie należy kierować za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Kanonicza 24, 31-002 KRAKÓW lub droga elektroniczną na adres mailowy: krakow@wuoz.malopolska.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 12 370 83 21 lub 18 44 888 54.