Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: V schetynówka coraz bliżej

Główna treść

V schetynówka coraz bliżej

W związku z niedawną informacją od Wojewody o przyznaniu funduszy na remont naszej piątej schetynówki, na dzień 4 sierpnia 2015 roku w sali OC zwołano XI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wolbromiu. Podczas sesji, radni jednogłośnie podjęli uchwały dotyczące zmiany budżetu gminy na rok 2015 – uchwała Nr XI/92/2015 i w następstwie czego, zmianę w Załączniku Nr1 do Uchwały Nr IV/11/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – uchwała Nr XI/93/2015.

Zmiana w budżecie dokonana jest w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Pod Lasem, ul. J. Słowackiego, ul.  C.K. Norwida , ul. Os. Łukasińskiego, ul. Gołębia, ul. Kamiennogórska  w Wolbromiu. Zmieniony plan jest niezbędny do uruchomienia procedury przetargowej, która musi zostać jak najszybciej zakończona podpisaniem umowy z wykonawcą. Umowa jest niezbędna do przyznania Gminie Wolbrom dotacji, a czas mamy ograniczony nieprzekraczalnym terminem do 4 września 2015r. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z budżetu państwa w wysokości do 50% wartości inwestycji ze źródłem w oszczędnościach na przetargach w zadaniach z wyższą lokatą na liście rankingowej (obecnie procedowane jest 9 zadań). Pozostałe środki pochodzić będą z preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Krakowie i kredytów, których ostateczna proporcja będzie znana do czasu planowanej sesji zwyczajnej 27.08.2015r.Łączna długość zmodernizowanego odcinka piątej schetynówki wynosi 1571 m, a szacowany koszt obliczono na 2 mln 300 tys. zł, z czego połowę mają stanowić środki z dofinansowania. W planach remontu przewidziano poszerzenie ul. Gołębiej i ul. J. Słowackiego, przejście dla pieszych i zatokę postojową przy Zespole Szkół przy ul. Pod Lasem, a także remont i modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych na remontowanych odcinkach, remont oświetlenia na całej długości i dodatkowo projekt nowego oświetlenia wzdłuż ul. J. Słowackiego. Wzdłuż całego ciągu zostaną wyremontowane istniejące chodniki, a dodatkowo powstanie chodnik wzdłuż ul. Gołębiej i Słowackiego.