Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W Gminie Wolbrom śmieci w 2024 r. bez zmian! Umowa na odbiór odpadów podpisana

Główna treść

W Gminie Wolbrom śmieci w 2024 r. bez zmian! Umowa na odbiór odpadów podpisana

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wzrastają! W dniu 2 stycznia 2024 r. Burmistrz Adam Zielnik zawarł umowę z wybranym w drodze postępowania przetargowego oferentem: Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o. w Bolesławiu na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom”. Oferta tej firmy opiewała na kwotę: 6.222.938,40 zł brutto i była najkorzystniejszą spośród dwóch ofert złożonych w przetargu.

Zgodnie z zapewnieniem Burmistrza Adama Zielnika, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca również w 2024 roku pozostanie bez zmian!

Przedmiotem umowy, podobnie jak w latach ubiegłych, jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w niniejszym opisie zamówienia odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (szkoły, ośrodki zdrowia, remizy OSP, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, sklepy, cmentarze parafialne, lokale gastronomiczne, domy pomocy społecznej, itp.), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.2021.888), obowiązującymi zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z załącznikami, oraz obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

Do zakresu zamówienia wlicza się również odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolbromiu, wywóz przeterminowanych leków z aptek oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych opon.

Odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.