Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ważna informacja o dofinansowaniach dla kotłów na paliwa stałe zasilanych biomasą

Główna treść

Ważna informacja o dofinansowaniach dla kotłów na paliwa stałe zasilanych biomasą

Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe zasilanych biomasą o emisji cząstek stałych powyżej 20 mg/m3 (przy 10% O2).

Zmiana w zasadach finansowania tym razem nie wynika ze zmian Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, ale analogicznie jak w styczniu 2021 r., z przyjętego dnia 28 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego Nowego Programu Ochrony Powietrza. Realizacja Programu nie może stać w sprzeczności z zapisami prawa miejscowego, a więc od początku 2023 roku w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kotła na paliwo stałe możliwe będzie uzyskanie dotacji tylko na kotły biomasę o emisji cząstek stałych nieprzekraczających 20 mg/m3 (przy 10% O2).
Co ważne:

  • zapis ten dotyczy wszystkich kotłów na paliwa stałe ujęte w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze tj. kotłów na pellet oraz kotłów zgazowujących,
  • zapis ten nie dotyczy projektów w czasie realizacji.

Kluczowym kryterium możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania dla kotłów opalanych biomasą (poza spełnieniem pozostałych obligatoryjnych zapisów Programu) będzie data złożenia wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu. Wszystkie wnioski złożone (w rozumieniu zapisów Regulaminu naboru wniosków) do dnia 31 grudnia 2022 r. zostaną rozpatrzone wg. obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Wnioski o dofinansowanie złożone od dnia 1 stycznia 2023 r. w Wojewódzkim Funduszu w sprawie uzyskania dotacji na zakup nowego źródła ogrzewania, jakim będzie  kocioł na biomasę (na pellet lub zgazowujący), które nie będą obejmować projektów w czasie realizacji, nie będą mogły być pozytywnie rozpatrzone. Każdy taki wniosek będzie wymagał korekty oraz zmiany planowanego systemu ogrzewania.

Uzyskanie dofinansowania dla kotłów na paliwa stałe (biomasa) od 1 stycznia 2023 r.  będzie dopuszczone, kiedy:

1. Wnioskodawca nie rozpoczął przedsięwzięcia przed 01.01.2023 r., ale do 31.12.2022 r. złożył wniosek o dofinansowanie i podpisał umowę,
2. Wnioskodawca nie rozpoczął przedsięwzięcia przed 01.01.2023 r., ale do 31.12.2022 r. złożył wniosek o dofinansowanie, a umowa nie została jeszcze podpisana,
3. Wnioskodawca rozpoczął przedsięwzięcie (zakupił kocioł na biomasę) przed 01.01.2023 r., ale wniosek o dofinansowanie został złożony po 31.12.2022 r. ale przed 1 lipca 2023 r.,
4. Wnioskodawca rozpoczął przedsięwzięcie przed 01.01.2023 r., które zostało zakończone przed tą datą, ale wniosek o dofinansowanie został złożony po 31.12.2022 r. ale przed 1 lipca 2023 r.

Przypominamy, że maksymalny okres kwalifikowalności kosztów (rozpoczęcia przedsięwzięcia) nie może być dłuższy niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach Programu jest możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Program umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 Jak można otrzymać środki z Programu „Czyste Powietrze”?

Pierwszym krokiem jest rejestracja na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z którego należy pobrać wniosek –  będzie on w formie aktywnego PDF, dzięki czemu zawiera szereg podpowiedzi oraz ułatwień dla osób wypełniających.

Ten sam wniosek należy także wydrukować, podpisać (będą na nim nadpisane sumy kontrolne) i przesłać lub złożyć go osobiście do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 12 lub do urzędu gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Krakowie.

Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej lub datę nadania w placówce pocztowej (data stempla).

Alternatywną drogą złożenia wniosku jest użycie portalu gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym trzeba wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go (korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

źródło: wfos.krakow.pl