Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wczesna Interwencja w PSONI Koło w Wolbromiu

Główna treść

Wczesna Interwencja w PSONI Koło w Wolbromiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Wolbromiu od września 2018 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością’’ w ramach 9. Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 3 394 704,61 PLN. Czas trwania projektu przewidziany jest na 3 lata: od września 2018 r. do  końca sierpnia 2021 r. 

Czym jest „wczesna interwencja”?

Wczesna interwencja to zorganizowany system wielospecjalistycznej opieki nad małym dzieckiem wykazującym poważne zaburzenia rozwoju lub zagrożenie niepełnosprawnością, jest to oddziaływanie medyczne i rehabilitacyjne. Wczesna interwencja oznacza wszystkie realne poczynania, których celem jest stymulacja małego dziecka, w zakresie kompensacji braków rozwojowych. Wczesna interwencja, to także przygotowanie rodziców i wychowawców do umiejętnego postępowania z dzieckiem i pozbycie się przez nich przekonania o własnej niekompetencji.Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Małopolskiego przewiduje objęcie świadczeniem wielospecjalistycznej pomocy dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, a także diagnostykę prenatalną kobiet w ciąży ukierunkowaną na wczesne wykrywanie wad wrodzonych. Program  opiera się na pracy Zespołu Wielospecjalistycznej Wczesnej Interwencji prowadzącego działania w formie wyjazdowej (w miejscu zamieszkania dzieci i ich rodzin), którego zadaniem jest zapewnienie  w systemowy i zintegrowany sposób prowadzenia oddziaływań diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych wobec dzieci w grupie wiekowej 0-3 lat, a także w formie stacjonarnej (na terenie PSONI Koło w Wolbromiu) dla dzieci w grupie wiekowej 4-7 lat. Wsparcie psychologiczne i edukacyjne zapewnione jest także rodzinie dziecka. Celem naszego projektu jest utworzenie wielospecjalistycznego zespołu Wczesnej Interwencji na terenie trzech powiatów województwa małopolskiego: olkuskiego, miechowskiego, krakowskiego. Projekt składa się z dwóch spójnych ze sobą modułów ukierunkowanych na wczesne wykrywanie i niwelowanie niedoborów oraz dysfunkcji u dzieci powodujących niepełnosprawność:Moduł I – Badania prenatalneModuł II – Wczesna interwencjaZespół Specjalistów Wczesnej Interwencji obejmuje wsparciem:-kobiety w ciąży spodziewające się narodzin dziecka zagrożonego niepełnosprawnością bądź niepełnosprawnego,-dzieci niepełnosprawne bądź zagrożone niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do 7 roku życia,-rodziny dzieci zagrożonych niepełnosprawnością bądź niepełnosprawnych.

Zapraszamy na bezpłatne badania prenatalne (badania biochemiczne, USG) oraz wizyty w gabinecie ginekologicznym kobiety ciężarne, które spełniają następujące kryteria:

 • mieszkają na terenie województwa małopolskiego – powiat olkuski, miechowski, krakowski,
 • nie ukończyły 35 lat,
 • wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży.

W ramach wczesnej interwencji zapraszamy do udziału w projekcie dzieci, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek dziecka 0-7 lat,
 • dziecko musi mieszkać na terenie województwa małopolskiego – powiat olkuski, miechowski, krakowski,
 • dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością 0-3 lat :
  • dzieci urodzone przedwcześnie,
  • dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym,
  • dzieci z zaburzeniem rozwoju ruchowego,
  • dzieci z zaburzeniem w zakresie narządu wzroku,
  • dzieci z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy,
  • dzieci z zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych,
  • dzieci z zaburzeniem pobierania pokarmu,
  • dzieci z zaburzeniami sprzężonymi ruchowo -zmysłowo-intelektualnymi,
 • dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością 4-7 lat :
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • niepełnosprawność intelektualna,
  • niepełnosprawność sensoryczna,
  • niepełnosprawność sprzężona,
  • zaburzone funkcjonowanie (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, zaburzenia SI).

Co oferujemy?

Każde dziecko wymaga zindywidualizowanych działań diagnostyczno − terapeutycznych. Kluczowe jest realizowanie ich w jednym miejscu, w jednej instytucji i przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Zapewnia to kompleksowość i spójność realizowanych świadczeń. Spotkania z dziećmi w wieku 0-3 r. ż. odbywają się w ich miejscu zamieszkania, natomiast z dziećmi w wieku 4-7 r. ż. na terenie PSONI w Wolbromiu. 
Dla młodszych dzieci proponujemy zajęcia terapeutyczne z: fizjoterapeutą, masażystą Shantala, pedagogiem, logopedą, terapeutą SI, psychologiem. Starszym dzieciom oferujemy następujące zajęcia terapeutyczne: terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, SI, EEG Biofeedback, fizjoterapia. Dziecko otrzymuje pakiet zabiegów dostosowanych do jego potrzeb.Każde dziecko objęte jest również opieką lekarską. Wstępne badanie dziecka obejmuje wizytę u każdego ze specjalistów: neurologa, pediatry, lekarza rehabilitacji medycznej oraz psychiatry a następnie opiekę i cykliczne wizyty u jednego wybranego specjalisty.
Wsparcie udzielane jest również rodzinie w postaci konsultacji psychologicznych dla rodziców, grup wsparcia oraz warsztatów kompetencji.Stale utrzymywanych jest 50 miejsc dla dzieci, tzn. 40 dzieci w wieku 4-7 r. ż. oraz 10 dzieci w wieku 0-3 r. ż. oraz ich rodziców. Ponadto rocznie możemy objąć badaniami w projekcie po 5 kobiet ciężarnych.


Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne dla wszystkich uczestników. Rekrutacja ma charakter ciągły a nowi uczestnicy są włączani do projektu w miarę posiadania wolnych miejsc.
Z początkiem roku 2020 poszerzamy ofertę o nowe miejsca dla dzieci z grupy wiekowej 4-7 r. ż. Zapraszamy rodziców, którzy mają wątpliwości związane z przebiegiem rozwoju swojego dziecka do kontaktu z ZSWI oraz na bezpłatną diagnozę. 

Urodzenie dziecka z wadą rozwojową albo zespołem wad czy nieprawidłowym rozwojem często poważnie zaburza funkcjonowanie rodziny. Dla wielu rodzin oznacza to konieczność korzystania z długiej, wielokierunkowej i kosztownej opieki medycznej. Bywa też trudnym przeżyciem emocjonalnym. Dlatego tak ważne jest wsparcie kobiet i rodzin będących w takiej sytuacji, zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie im realnej pomocy zarówno w okresie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka. 

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW WCZESNEJ INTERWENCJI
PSONI KOŁO W WOLBROMIU
UL.SKALSKA 22
32-340 WOLBROM
Koordynator projektu ZSWI: Sylwia Wójcik
adres mailowy: sw@psoni-wolbrom.pl
Specjalista ds. merytorycznych projektu ZSWI: Monika Haberka
adres mailowy: mhaberka@psoni-wolbrom.pl
TEL. (32) 647-28-80, wewn. 28