Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Więcej gminnych dróg

Główna treść

Więcej gminnych dróg

Od 1 stycznia 2016 r. Gmina Wolbrom wzbogaci się o kolejne kilometry dróg. Nie oznacza to jednak ich budowy, ale zmianę kategorii istniejących. Rada Powiatu w Olkuszu podjęła bowiem 22. września 2015 r. dwie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii odcinków dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Wolbrom oraz Gminy Wolbrom. Na sesji nadzwyczajnej zwołanej na 30 września 2015 drogi te przejęła Gmina Wolbrom.

Art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych mówi, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.Sesja 30 września odbyła się więc w ostatnim możliwym terminie, aby podjęte na niej uchwały mogły wejść w życie od nowego roku.

Uzasadniając decyzję o skierowaniu uchwał o zmianie kwalifikacji dróg pod obrady na sesji nadzwyczajnej, a nie na odbytej tydzień wcześniej sesji zwyczajnejburmistrz argumentował, że, wobec emocji jakie wzbudziła w czerwcu uchwała intencyjna w tej sprawie, nie chciał być posądzony o wywieranie na radnych nacisku. – Podczas sesji nadzwyczajnej będzie można skupić się tylko i wyłącznie na tej sprawie – uzasadniał Adam Zielnik, dodając też, że dodatkowym argumentem na wstrzymanie się od wprowadzenia tych uchwał w ostatniej chwili pod obrady 25 września było oczekiwanie na rozstrzygnięcia co do procedur w sprawie przejęcia majątku od Powiatu, które ustalonoostatecznie dopiero 28. września 2015 r.

Decyzja o przejęciu przez Gminę Wolbrom dróg od Powiatu Olkuskiego zapadła bardzo spokojnie i praktycznie bez dyskusji. Po przypomnieniu na prośbę radnego Leszka Sikory genezy projektu przez burmistrza, który podkreślił, że tym samym realizuje swój program wyborczy padło tylko jedno pytanie. Radna Ewa Kazimierska zapytała czy Gminę Wolbrom stać na przejęcie i utrzymanie (także zimowe) przejętych dróg. Adam Zielnik odpowiedział krótko: tak. Na tym dyskusję zakończono.

Ostatecznie pierwszą uchwałę o przejęciu 6,5 km dróg na terenie miasta Wolbrom przyjęto jednomyślnie 16 głosami obecnych na sesji nadzwyczajnej radnych. Za przejęciem 45 km dróg na terenie sołectw gminy Wolbrom zagłosowało 15 radnych, bowiem radny Stanisław Kołodziej podtrzymał swoje wcześniejsze wątpliwości i był przeciwny.

Przyjęte wczoraj uchwały wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i tym samym drogami gminnymi zostaną dotychczas powiatowe ulice na terenie Wolbromia:

1). ulica Łukasińskiego , czyli droga 1146K od drogi nr 1144K Wolbrom – Sucha – Podchybie,  od km 0+000 do km 0+750,
2). ulice: 1-go Maja, Brzozowska, Okrzei  – 1144K od drogi nr 794 Wolbrom – Wierzchowisko, od km 0+000 do km 2 + 470,
3). ulica 29 Listopada  – 1124K Wolbrom – od drogi nr 794, od km 0+000 do km 0+404,
4). ulice: Garbarska, Piłsudskiego, Mariacka –  1125K Wolbrom od drogi nr 794 – do drogi nr 1126K,  od km 0+000 do km 1+009,
5). ulice: Leśna, Sportowa, Fabryczna –  1145K od drogi nr 794 Wolbrom – do drogi nr 1146K, od km 0+000 do km 1+396,

oraz odcinki dróg na terenie sołectw:

1).  1115K Złożeniec – Domaniewice – do drogi nr 1095K,
2).  1118K od drogi nr 1117K Zarzecze  – Chrząstowice,
3).  1119K Dłużec – Zarzecze – od drogi nr 783,
4).  1121K Jangrot – Kaliś – od drogi nr 1095K,
5).  1122K Lgota Wolbromska – Kaliś,
6).  1127K od drogi nr 1126K Wolbrom – Udórz,
7).  1128K Zabagnie – do drogi nr 1127K,
8).  1130K  od drogi nr 1129K – Kąpiele Wielkie – Łobzów,
9).  1131K Cisowa – Strzegowa do drogi nr 794,
10). 1133K od drogi nr 1132K – Miechówka – Łobzów,
11). 1134K Poręba Dzierżna przez wieś do drogi nr 1132K,
12). 1136K Jeziorowice – Jeżówka,
13). 1139K Jeżówka – Sulisławice,
14). 1140K Wygoda – Podlesice (gr. powiatu),
15). 1141K Wierzchowisko – Sulisławice,
16). 1142K Sulisławice przez wieś (gr. powiatu),
17). 1143K Wierzchowisko – Brozówka,
18). 1144K od drogi nr 794 Wolbrom – Wierzchowisko,
19). 1146K od drogi nr 1144K Wolbrom – Sucha – Podchybie,
20). 1147K Poręba Górna – Porąbka,
21). 1148K Wierzchowisko – Budzyń,
22). 1149K Sulisławice – Lgota Wielka do drogi nr 1148K,
23). 1152K Lgota Wielka przez wieś (gr. powiatu),
24). 1116K od drogi nr 1117K Kolbark – Chrząstowice,