Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Więcej uprawnień Straży Miejskiej

Główna treść

Więcej uprawnień Straży Miejskiej

28 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu (Dz. U. z 2014 r. poz. 55), które nadaje strażnikom nowe uprawnienia mandatowe wynikające z naruszenia przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Strażnicy mogą m. in. nałożyć mandat za palenie śmieci w piecu.

Zgodnie z nowymi przepisami straż gminna może nałożyć grzywnę na osobę, która popełnia przewinienie polegające na:

•    naruszeniu wymogów magazynowania odpadów w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady (art. 174 ust. 3 ustawy o odpadach);

•    zleceniu, przez posiadacza odpadów, gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych prawem decyzji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 175  ustawy o odpadach);

•    zbieraniu, przez podmiot nieprofesjonalny, odpadów bez zawartej w formie pisemnej umowy z posiadaczem odpadów mającym zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (art. 177 ustawy o odpadach);

•    przyjmowaniu, w punkcie zbierania odpadów metali, odpadów metali innych niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te odpady lub bez wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali lub wypełniając formularz przyjęcia odpadów metali niezgodnie ze stanem rzeczywistym (art. 188  ustawy o odpadach);

•    termicznym przekształcaniu odpadów (spalanie) w paleniskach domowych (art. 191 ustawy o odpadach).

Straże gminne posiadają również uprawnienia do nakładania mandatów karnych, co do innych przewinień z obszaru przepisów dotyczących ochrony środowiska, a wynikających z popełnienia wykroczenia polegającego na:

•    umieszczaniu zużytych baterii lub akumulatorów w jednym pojemniku z innymi rodzajami odpadów (art. 78 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.);

•    nie oddawaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych firmom zbierającym (art. 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2013 r. poz. 1155);

•    umieszczaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami (art. 74 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);

•    m. in. opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.);

•    nie wykonywaniu obowiązku:
– wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, z wyłączeniem przypadku gdy na mocy uchwały rady gminy obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

– zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie danej gminy;
– gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

– pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innymi przepisami odrębnymi;

– uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

– gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z regulaminem gospodarowania odpadami komunalnym obowiązującym na terenie danej gminy (art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje strażnikom komendant straży gminnej, po uprzednim otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia od właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), natomiast w strażach umiejscowionych w strukturze urzędu gminy upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje strażnikom na imienny wniosek komendanta straży gminnej bezpośrednio właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).