Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wiemy kto wykona Studium

Główna treść

Wiemy kto wykona Studium

Gmina Wolbrom rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom”. Wpłynęło 8 ofert, z czego dwie odrzucono z przyczyn formalnych. Najkorzystniejszą okazała oferta nr 3 złożona przez SoftGIS s.c. z Wrocławia, z ceną ofertową zamówienia 53.874 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom zatwierdzonego Uchwałą   nr XXXII/239/02 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22.08.2002r. W najbliższym czasie zostanie przygotowana i podpisana umowa na realizację zamówienia, na które wykonawca ma 18 miesięcy. 

Zadaniepodzielono na etapy:

Etap I – Sporządzenie koncepcji zmiany Studium.

Etap II – Sporządzenie projektu zmiany Studium do opiniowania przez komisję urbanistyczno – architektoniczną.

Etap III – Sporządzenie projektu zmiany Studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne niż komisja urbanistyczno – architektoniczna.

Etap IV – Wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium wynikających   z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

Etap V – Wprowadzenie do projektu zmiany Studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu zmiany Studium, w związku  z wyłożeniem projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia.

Etap VI – Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany Studium.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia wszystkie elementy dokumentacji planistycznej winny być sporządzone w formie:

  • papierowej – wydruk w ilości egzemplarzy wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ,
  • elektronicznej – zapisu cyfrowego na nośniku CD/DVD – w ilości wymienionych  w niniejszym załączniku do SIWZ, w formie gwarantującej odczyt, edycję i wydruk, a mianowicie:
    • część opisowa (tekstowa) – pliki w formacie.doc oraz.pdf
    •  część graficzna (mapy, plany, itp.) – zapisana w najnowszym dostępnym formacie zgodnym z oprogramowaniem jakim dysponuje Gmina Wolbrom: EWMAPA 8 VIEW dla Windows lub równoważnym.

Ewa Barczyk