Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbromska schetynówka musi poczekać

Główna treść

Wolbromska schetynówka musi poczekać

Wolbromska schetynówka 2015 oceniona pozytywnie, ale na razie poza listą zatwierdzoną do dofinansowania. Na ostatecznej liście rankingowej wniosków ocenionych w naborze na 2015 r. w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w województwie małopolskim remont projekt złożony przez gminę Wolbrom znalazł się na 35 miejscu. Czy i w przyszłym roku uda się nam dzięki oszczędnościom uzyskanym w przetargach? W 2014 się udało.

Zgodnie z harmonogramem wynikającym z Uchwały Rady Ministrów Nr 174/2011 z dnia 06 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, 31 października 2014 r. została opublikowana wstępna lista rankingowa. Jednostki samorządu terytorialnego miały 14 dni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do oceny przyznanej przez komisję. Z tej możliwosci skorzystała gmina Wolbrom niezadowolona z oceny swojego wniosku.

W terminie przewidzianym na złożenie odwołań wpłynęło 14 zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej oraz listy wniosków niespełniających wymogów formalnych oraz jedna informacja wnioskodawcy o braku zabezpieczenia środków na realizację zadania w 2015 r. Komisja ds. oceny wniosków w ramach NPPDL na posiedzeniu 20 listopada 2014 r. dokonała ponownej oceny dokumentów złożonych przez odwołujących się wnioskodawców, w efekcie której wprowadzono zmiany we wstępnej liście rankingowej oraz arkuszu oceny. Za zasadne w całości, komisja uznała odwołanie złożone przez Powiat Krakowski, natomiast za zasadne w części, zastrzeżenia złożone przez Powiat Chrzanowski, Powiat Wadowicki oraz Gminę Zator. W przypadku zastrzeżeń złożonych przez: Powiat Gorlicki, Powiat Tarnowski, Powiat Wadowicki, Gminę Krzeszowice, Gminę Gołcza, Gminę Brzeszcze, Gminę Dębno, Gminę Stryszawa, Gminę Wolbrom, Gminę Muszyna komisja nie uznała ich zasadności.

Ostatecznie na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań znalazło się  76 projektów, z czego  50 złożonych przez powiaty i 26 – gminy. 28 listopada 2014 r. wojewoda małopolski Jerzy Miller zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań, którą przesłał do zatwierdzenia przez ministra administracji i cyfryzacji.

W roku 2014 wniosek gminy Wolbrom również znalazł się poza granicą wyznaczoną przez możliwości finansowe państwa w zakresie finansowania remontów dróg lokalnych, jednakże oszczędności poczynione w przetargach na projekty znajdujące się na wyższych miejscach listy rankingowej pozwoliły na objecie dofinansowaniem projektów z dalszych miejsc listy rankingowej. Czy uda się nam i tym razem? – na odpowiedź będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy.

Przypomnijmy: gmina Wolbrom przygotowała i złożyła wniosek o remont w 2015 r. piątego już ciągu dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, tzw. schetynówek. Projekt złożony przez Wolbrom przewiduje tym razem modernizację w 2015 r. ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Pod Lasem (K120544), ul. J. Słowackiego (K120570), ul.  C.K. Norwida (K120575), ul. Os. Łukasińskiego (K120539), ul.  (Gołębia K120578), ul. Kamiennogórska (K120518) w Wolbromiu. Łączna długość  tego odcinka to 1571 m, a szacowany koszt obliczono na  2 mln 300 tys. zł, z czego połowa miałaby pochodzić z ewentualnego dofinansowania. W planach tego remontu przewidziano poszerzenie ul. Gołębiej i ul. J. Słowackiego, przejście dla pieszych i zatokę postojową przy szkole przy ul. Pod Lasem, a także remont i modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych na remontowanych odcinkach, remont oświetlenia na całej długości, dodatkowo projekt nowego oświetlenia wzdłuż ul. J. Słowackiego. Wzdłuż całego ciągu planowano wyremontowanie istniejących chodników, a dodatkowo miał powstać chodnik wzdłuż ul. Gołębiej i Słowackiego. Następny rok ma – według rządowych zapowiedzi – być ostatnim rozdaniem środków na schetynówki. Od 2016 r. planowana jest zmiana mechanizmu dofinansowań naprawy dróg lokalnych.

Ewa Barczyk