Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbromskie przyspieszenie widoczne w rankingu

Główna treść

Wolbromskie przyspieszenie widoczne w rankingu

Niedawno Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosił wynik rankingu Małopolskie Gminy 2017. Spośród 179 ocenianych gmin, nasza gmina zajęła 21 miejsce (najwyższe w powiecie) wyprzedzając Klucze (23 miejsce), Bolesław (29), Bukowno (30), Olkusz (41) i Trzyciąż (146). Niespodzianką jest odległa lokata Olkusza – 41 miejsce, to aż 8 miejsc niżej, niż w roku ubiegłym. Z kolei Gmina Wolbrom, w ciągu roku awansowała z 42 na 21 miejsce. Przy ocenie gmin brano pod uwagę następujące wskaźniki:

 • – średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca,
 • – średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca,
 • – średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin,
 • – wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca,
 • – średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca,
 • – liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności,
 • – wyniki egzaminów gimnazjalnych (średni wynik w procentach),
 • – odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat,
 • – saldo migracji na 1000 ludności,
 • – wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca,
 • – udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ogólnych wydatkach gminy.

 Link do pełnego rankingu:

http://www.beta.mistia.org.pl/ranking/