Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wybory do Izb Rolniczych

Główna treść

Wybory do Izb Rolniczych

W poniedziałek, 11 maja 2015 r upływa termin zgłaszania kandydatów na członków rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej! Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć do właściwej okręgowej komisji wyborczej. Dla Gminy Wolbrom: OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 105 w WOLBROMIU z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, pok 207. Zgłoszeń kandydatów można dokonać do dnia 11 maja 2015 roku w godzinach pracy urzędu.

Wytyczne dotyczące zgłaszania kandydatów do rad powiatowych izby rolniczej zawarte są w § 12 UCHWAŁY NR 8/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych:

1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. W imieniu osoby prawnej kandyduje jej przedstawiciel, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba albo przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.
3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) imię/imiona, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej – ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby,
2) imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby dokonującej zgłoszenia.

Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 8 do uchwały.

4. Do zgłoszenia załącza się:
1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 9 do uchwały,
2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,
4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany przynajmniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.