Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

Główna treść

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

W związku z upływem, w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników sądowych, działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo  o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity  Dz.U. z 2023r., poz. 217.), informuję, że do dnia 30 czerwca 2023r. będą przyjmowane: KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na lata 2024 – 2027

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie  znak Adm. SO.-510-1/23 z dnia 24 maja 2023r. Rada Miejska w Wolbromiu dokona wyboru ławników na nową kadencję


-do Sądu Rejonowego w Olkuszu – 2 osoby

-do Sądu Rejonowego w Chrzanowie Wydział IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 osoba.

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, iż : 

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej  wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze policji  oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gminy:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 4. co najmniej 50 ( pięćdziesięciu) obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz.U. z 2022r, poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Miasta i Gminy Wolbrom ul. Krakowska 1, pok. Nr 217, tel. 32/70-65-331, w godzinach pracy Urzędu.

DRUKI do pobrania z BIP:

– karta zgłoszenia kandydata na ławnika

– przykładowa lista obywateli

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu (-) Bartłomiej Żurek