Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Wolbrom, obr. ewid. Strzegowa.

Główna treść

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Wolbrom, obr. ewid. Strzegowa.

ZAWIADOMIENIE

Urząd Miasta i Gminy zawiadamia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 672) w dniach 2023-03-29 do 2023-05-28 w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom w pokoju 207, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Wolbrom, obr. ewid. Strzegowa.

Jednocześnie informujemy, że:

1. zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualnie zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;

2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 9 marca 2023r.

3. wg zapisu art.21 ust.4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;

4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;

5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls)

6. z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;

7. dokumentacja urządzeniowa udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy a wraz z nią instrukcje jej czytania.

Załączniki dokumentów do pobrania:

1. Strzegowa- BDO – plan Urządzenia lasów

2. Instrukcja dla właścicieli lasów

3. mapa przeglądowa Strzegowa