Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Z obrad Rady Miejskiej

Główna treść

Z obrad Rady Miejskiej

Oprócz kurtuazyjnej wizyty nowych władz powiatu olkuskiego, podczas ostatniej sesji rady Miejskiej w Wolbromiu nasi reprezentanci wyrazili zgodę na sprzedaż dwóch nieruchomości, budowę kortu tenisowego, utworzenie funduszu sołeckiego na rok następny, przyjęli gminne programy profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz ustalili zasady dotowania niepublicznych szkół i przedszkoli.

TAURON rozbuduje bazę w Wolbromiu
W październiku ubiegłego roku do gminy Wolbrom wpłynął wniosek będzińskiego oddziału TAURON Dystrybucja o umożliwienie nabycia przez firmę działki użytkowanej obecnie na zasadzie dzierżawy, a sąsiadującej z posiadanym przez spółkę terenem, na którym znajdują się urządzenia i nieruchomości należące do TAURONu. Zainteresowanie ucieszyło władze Wolbromia, bo jest to sygnał, że TAURON nie opuści Wolbromia, jak to stało się w wielu okolicznych, nawet większych od naszej, gminach. Posiadanie na miejscu placówki energetycznej dobrze rokuje szybkim reakcjom na ewentualne awarie. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom spółki burmistrz skierował pod obrady miejskich rajców projekt uchwały o sprzedaży TAURONowi  interesującego ich terenu. Rzeczoznawca oszacował wartość nieruchomości na 123 tys. zł, z tym, że kwotę należy pomniejszyć o wartość budynków i obiektów, które stanowią już własność nabywcy.  Ostateczna kwota wywoławcza do ewentualnego przetargu ustalona została w wysokości  88 700 zł. W toku dyskusji nad ewentualną sprzedażą wnioskowanej działki pojawiły się tradycyjne głosy „że sprzedaje się tylko raz”, i choć radnych przekonywały argumenty o potrzebie zatrzymania TAURONu w Wolbromiu, to kilkoro z nich – na czele z  Kazimierzem Pacią i Ewą Kazimierską naciskało, by podnieść cenę nieruchomości, bo potencjalny nabywca „jest bogaty i prądu za darmo nam nie daje”. Skarbnik Jan Turek stanowczo zaprotestował przeciwko takiemu podejściu do sprawy, bo takie praktyki są uznawane za nieetyczne i niedopuszczalne. Ostatecznie formalny wniosek Kazimierza Paci o podniesienie ceny przepadł w głosowaniu, a radni większością głosów zezwolili na wystawienie nieruchomości do przetargu po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę.

Chwilę później przegłosowano zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego wąskiej działki  o pow. 0,0970 ha w Brzozówce, którą obecny dzierżawca chce dokupić do sąsiadującej z działką gminną swojej własności. Kwota wywoławcza za tę nieruchomość została ustalona przez rzeczoznawcę na poziomie 17 200 zł.

Czy na wsi są potrzebne korty tenisowe?
Ta wątpliwość przyświecała dyskusji wywołanej planami budowy kortu przy szkole w Porębie Dzierżnej. Radna Kazimierska uznała za wręcz śmieszny pomysł budowy kortu we wsi, w której mieszka tak mało dzieci, że z trudem można tu utrzymać nawet niepubliczną szkołę, kiedy w gminie  jest wiele pilniejszych potrzeb. Podobnym argumentom innych radnych, podających w wątpliwość trafność inwestycji lub jej lokalizacji przeciwstawił się radny Ireneusz Mudyń, który udowadniał, że nowy obiekt sportowy, dofinansowany w 80% z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie mógł służyć nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom  całej gminy Wolbrom, bo w dzisiejszych czasach nie jest problemem przemieszczanie się, a obiektów sportowych nigdy za wiele. Udowadniał też, że utrzymanie kortu nie będzie dla gminy wielkim obciążeniem, bo wybrano optymalny wariant projektu. Wiceburmistrz Katarzyna Posełek przypomniała, że kort w Porębie Dierżnej nie będzie jedynym tego typu obiektem w gminie, bowiem wcześniej, również z udziałem środków pozyskanych przez LGD Nad Białą Przemszą,  powstanie kort tenisowy obok basenu i DK w Wolbromiu. Ideę powstania obu kortów popierał radny Augustyn Sikora – prywatnie miłośnik tenisa, który przekonywał, że z pewnością obydwa obiekty będą wykorzystane, bo tenis nie jest już wcale sportem elitarnym i dziś każdego stać na amatorską grę. Ostatecznie zwyciężył duch sportu i optymizmu, radni wyrazili zgodę na przystąpienie do realizacji zadania budowy kortów tenisowych w Porębie Dzierżnej 14 głosami popierającymi, przy braku przeciwnych i 3 wstrzymujących się, przy czym radny Pacia nie zagłosował.

Następnie radni zdecydowali o utworzeniu funduszu sołeckiego na rok 2015 – o tym funduszu pisaliśmy niedawno na www.wolbrom.pl, a także wprowadzili poprawki w załączniku do uchwały budżetowej. 

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

W kolejnym punkcie obrad radni zdecydowali, że niepubliczne szkoły w Porębie Dzierżnej i Porębie Górnej otrzymają dotacje, których kwoty ustalono na wysokości 115% subwencji oświatowej. Ponieważ jednak zasady ubiegłorocznych rozliczeń dotacji spowodowały konieczność zwrotu do kasy budżetu kwoty 54 579 zł , uznano, że pozbawienie obu szkół tej kwoty byłoby niesprawiedliwe i postanowiono ponownie przyznać je szkołom. Ostateczna kwota dotacji gminy dla szkół niepublicznych wyniesie zatem w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. 135% kwoty subwencji oświatowej.

Przy okazji wiceburmistrz Katarzyna Posełek przedstawiła wyliczenia kosztów ponoszonych przez Gminę na utrzymanie szkół w obu Porębach przed i po restrukturyzacji. W roku 2011, czyli tuż przez likwidacją szkół publicznych nakłady gminy na SP w Porębie Dzierżnej wyniosły 470 tys. zł, a na SP w Porębie Górnej 723 tys. zł. Dotacja gminy dla szkół niepublicznych utworzonych na bazie tamtych podstawówek wyniosła w ub. roku 285 865 zł dla Poręby Dzierżnej i 310 306,32 zł dla Poręby Górnej, co daje oszczędności: w pierwszym przypadku 184 135 zł, a w drugim – 412 694 zł; razem o 596 829 zł mniej w tych dwóch małych szkołach!

Następnie radni jednomyślnie przyjęli, wymuszone nowelizacją przepisów, zmiany w terminie płatności ostatniej raty dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

W dalszej kolejności przyjęto przygotowane przez wolbromski MOPS programy profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 oraz przyjęto sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, a także przyjęto plany pracy tych komisji na rok bieżący.

Ewa Barczyk