Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Z obrad Rady Miejskiej

Główna treść

Z obrad Rady Miejskiej

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej przyjęto 8 uchwał, m. in. obniżono cenę skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego i wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego na os. Chrobrego.

Bez dyskusji i jednomyślnie radni wyrazili zgodę na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowej w Chełmie rolnikowi, który o to wnioskował. Następnie po krótkiej, dość jałowej dyskusji o tym czy dobrze czy też nie pozbywać się majątku Gminy w postaci starych mieszkań, radni 17 głosami „za” przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym  się wyrazili zgodę na sprzedaż w przyszłym roku mieszkania o pow. 35,3 m kw. na os. Chrobrego. Sprzedaż mieszkania odbędzie się zgodnie z przyjętymi procedurami w drodze przetargu nieograniczonego.

Następnie szybko podjęto uchwałę o przyjęciu wzoru formularza do celów podatkowych i kolejną, o udzieleniu dotacji celowej dla Gminy Klucze w wys. 15 251,40 zł, tytułem zwrotu kosztów, jakie ponosi gmina Klucze na 9. dzieci 3 i 4-letnich z terenu gminy Wolbrom uczęszczających do przedszkola w Bydlinie.

Równie sprawnie przyjęta została uchwała o zmianie załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej w której ujęto nową pozycję: finansowany z funduszy unijnych program Comenius IEurope realizowany przez SP1 w Wolbromiu oraz dostosowano kwoty zapisane na realizację opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Wolbrom i budowy wiejskiej świetlicy w Chełmie do wartości kwot uzyskanych w wyniku przetargu. Dokonano też kilku bieżących zmian w budżecie.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku rolnym, która wydłużyła okres z jakiego obliczana będzie średnia cena żyta z 3 do 11 kwartałów,  radni zajęli się ustaleniem stawki ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego. Korzystając z przysługującego mu uprawnienia z inicjatywą obniżenia ceny urzędowej z 69,28 zł na 61 zł za 1q wystąpił przewodniczący RM Włodzimierz Żurek. Jeszcze dalej idącą, ale odrzuconą w głosowaniu propozycję obniżki  do 56 zł przedłożyła Komisja Rolnictwa. Przeciwnicy tak diametralnej obniżki argumentowali, że nie powinno się wprowadzać aż tak znacznych ulg dla jednej grupy społecznej. Ponieważ, jak stwierdzono,  podatki płacą wszyscy, przy obliczaniu podstawy podatku rolnego zastosowano podobną zasadę obniżenia stawki do 88% w stosunku do kwoty pierwotnie zaproponowanej, którą zastosowano już przy wcześniej uchwalonych podatkach od nieruchomości. Ostatecznie Rada przyjęła za kwotę bazową proponowane przez Przewodniczącego 61 zł 13 głosami poparcia, przy 3 przeciwnych i 2 wstrzymujących się,  1 radny nie głosował .

Na koniec omówiono i przyjęto jednomyślnie uchwałę przedłożoną pod obrady w ostatniej chwili przez burmistrza, a dotyczącą przystąpienia na korzystnych warunkach finansowych (możliwość dofinansowania 75%) do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Opracowanie takiego planu da Gminie możliwość nie tylko określenia rodzaju występujących na jej terenie zanieczyszczeń, ale i szanse na sięganie po kolejne środki na likwidację zagrożeń środowiskowych. Na tym zakończono wyjątkowo spokojną część uchwałodawczą.

Ewa Barczyk