Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Z październikowej sesji RM

Główna treść

Z październikowej sesji RM

Październikowa sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu przebiegła bardzo sprawnie i praktycznie bez żadnej dyskusji. Radni opierając się na dostarczonych materiałach oraz informacjach przedstawionych przez burmistrza na komisjach praktycznie jednomyślnie (z dwoma wyjątkami) podjęli objęte porządkiem obrad uchwały. Teksty projektów uchwał od października wystawiane są przed każdą sesją do BIP i może się z nimi zapoznać każdy zainteresowany.

Na początek radni jednomyślnie przyjęli „Program gospodarki niskoemisyjnej”, co da Gminie możliwość  rozpoczęcia starań o dostępne środki zewnętrzne na poprawę stanu powietrza, a także inne inwestycje związane z „zieloną energią”. Dzięki niemu mieszkańcy w przyszłości będą mieli szansę skorzystania z dopłat do wymiany starych pieców CO na bardziej nowoczesne i ekologiczne, budowy różnych alternatywnych źródeł energii , np. montażu ogniw fotowoltaicznych do produkcji prądu ze słońca, a także montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, pomp ciepła, małych wiatraków, itp. Priorytetem Gminy ma być także budowa obwodnicy, która wyprowadzi tranzytowy ruch samochodowy poza centrum miasta, modernizacja budynków użyteczności publicznej, aby były mniej energochłonne , czy budowa nowoczesnej ciepłowni miejskiej, która mogłaby zastąpić wiele nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska mniejszych  źródeł ciepła.

Następnie przyjęty został projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, którego podstawą jest przede wszystkim art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. W świetle tegoż przepisu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli w naszym przypadku Rada Miejska określa  w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym finansowego – rozwoju sportu na terenie gminy, wskazując jednocześnie realizację celu publicznego z zakresu sportu. Na podstawie przyjętej uchwały kluby sportowe działające na terenie Miasta i Gminy Wolbrom będą mogły składać do Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom wnioski  o udzielenie dotacji na swoją statutową działalność. Ustalenie zasad wspierania przez Gminę działalności sportowej ma przyczyni ć się do poprawy warunków uprawiania sportu i zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz do osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego i organizacyjnego przez kluby działające na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, a tym samym do rozwoju i upowszechnienia kultury fizycznej na naszym terenie.

W dalszej kolejności przyjęte zostały dwie uchwały finansowe – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane m. in.  z wprowadzeniem do planów inwestycji i zadań wynikających z przyjętego chwilę wcześniej „Programu gospodarki niskoemisyjnej”, a także zmiany do tegorocznego budżetu, w których uwzględniono m. in. prośbę mieszkańców Lgoty Wolbromskiej zabiegających o budowę kanalizacji w ich miejscowości. Dzięki przesunięciu 45 tys. zł jeszcze w tym roku powstanie projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (rurociągu grawitacyjnego i tłoczonego o długości ok. 1200 m) na terenie tego sołectwa.

O uchwale związanej z łączeniem MZGKiM z WZWiK obszerniej napiszemy osobno – z kronikarskiego obowiązku przypomnimy tylko, że uchwała została przyjęta 17 głosami, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Załącznikiem do uchwały, który zainteresowani mogą znaleźć w BIP, jest przyjęty równocześnie Statut nowej jednostki organizacyjnej Gminy.

Kolejna uchwała podjęta jednomyślnie dotyczyła oddalenia uznanej za bezzasadną skargę na Burmistrza MiG Wolbrom złożoną przez mieszkańca Dłużca.

Formalnością była zmiana zapisów Statutu Gminy Wolbrom, uwzględniających przyjętą na wcześniejszym posiedzeniu Rady zmianę  nazwy szkoły w Łobzowie, która od sierpnia br. jest Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w wykazie jednostek organizacyjnych Gminy Wolbrom.

Na wniosek Zarządu dróg Wojewódzkich dokonano też przesunięć w realizacji zapisów umowy w sprawie budowy południowej obwodnicy Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783. W związku z przedłużającymi się procedurami, związanymi z planowanym dopiero na przełomie roku wydaniem decyzji na budowę, konieczne jest przesunięcie w czasie wydatków finansowych na wykup gruntów pod inwestycję, wcześniej zaplanowanych na rok bieżący.

 W dalszej kolejności radni dokonali wyboru ławników do Wydziału III Rodzinnego Sądu Rejonowego w Olkuszu. W tajnym głosowaniu spośród 4 kandydatów wybrano na ławników na kadencję 2016-2019 Mariolę Bystrowską-Płoszaj (11 z 20 głosów), która jest ławnikiem w obecnej, kończącej się kadencji oraz Wiesławę Wach (11 z 20 głosów), która dopiero zaczyna prace na tej niwie. Ławników do Sądu Pracy w Chrzanowie nie wybierano z powodu braku chętnych kandydatów.

W związku z decyzją o otwarciu Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu zamiejscowego Referatu Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olkuszu Gmina, zgodnie z decyzją radnych przeznaczy 12 744 zł na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego, z przeznaczeniem za zakup sprzętu informatycznego na potrzeby referatu. W 2016 r. Gmina Wolbrom przeznaczy także 5 166zł na pokrycie kosztów serwisu zainstalowanego sprzętu.

Rada dokonała też ostatniej poprawki uchwały, w której zadeklarowaliśmy chęć udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olkuskiemu , gdyby udało się pozyskać dofinansowanie państwa do remontu ciągu dróg powiatowych nr 1132K Kąpiele Wielki – Dłużec do drogi nr 794 w m. Kąpiele Wielkie oraz Kąpiołki- Poręba Dzierżna w m. Miechówka i Poręba Dzierżna w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek o dofinansowanie z tego programu został już złożony przez zarządcę drogi.

Ponieważ radni nie złożyli żadnej interpelacji, burmistrz nie musiał na nie odpowiadać, więc po wyjaśnieniu kilku drobnych kwestii poruszonych w punkcie „wolne wnioski” sesję zakończono.