Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Z posiedzenia Rady Miejskiej

Główna treść

Z posiedzenia Rady Miejskiej

Podczas pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu radni w dość spokojnej atmosferze i wielokrotnie jednomyślnie przyjęli szereg uchwał dotyczących bieżącego funkcjonowania Gminy. Skarbnik Jan Turek przedłożył też sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze oraz propozycje zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Przyjęto także uchwałę określającą stawki podatku od nieruchomości na przyszły rok.

Zmiana terminów i kwot dotacji dla Samorządu Województwa

Na początek Rada jednomyślnie podjęła decyzję o wnioskowanej przez Samorząd Wojewódzki zmianie wysokości tegorocznej dotacji celowej z budżetu Gminy Wolbrom na przygotowanie realizacji budowy południowego obejścia Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej 783. Z powodu przedłużających się procedur Gmina przekaże w tym roku do budżetu Województwa nie jak pierwotnie zakładano 1.256.252 zł ( z czego 1 mln miał być przeznaczony na wykup gruntów), ale tylko 80.202 zł. Pozostała kwota, czyli 2.056.000 zł (suma kwot zaplanowanych w umowie lata 2013 i 2014)zostanie przekazana Samorządowi województwa Małopolskiego w przyszłym roku.

Przypominamy, że niedawno rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych naszej wyczekiwanej obwodnicy. Zgodnie z umową podpisaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – zleceniodawcę – zadanie powinno być ukończone do 1 grudnia 2014 r.

Zmiany w budżecie i WPF

Między innymi w związku z powyższymi zmianami, dokonano korekty zapisów w gminnym budżecie:

Zmniejszony został plan dochodów o 520.000,00 zł z tytułu sprzedaży – założona w projekcie budżetu kwota 1.500.000,00 zł nie jest możliwa do wykonania w tym roku, bowiem planowane sprzedaże gruntów w strefie ekonomicznej z przyczyn proceduralnych przesuną się na początek roku przyszłego. Również z powodu przesunięcia na początek przyszłego roku terminu odzyskania przez Gminę środków unijnych z tytułu budowy pawilonu sportowego w Zarzeczu, konieczne było też zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.898,24 zł.

Zmiany po stronie planu wydatków dotyczą zmniejszenia planu wydatków o 1.256.242,00 zł z racji przesunięcia wpłaty pomocy finansowej dla województwa z tytułu przygotowania budowy obwodnicy o czym była mowa wcześniej, zwiększenia planu wydatków o 150.000,00 zł w drogach wojewódzkich z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy chodników na odcinku Zarzecze – Wolbrom przy drodze wojewódzkiej w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim (pisaliśmy już o tym wcześniej), a także 403.193,76 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, 5 tys. zł – na uzupełnienie wkładu własnego do tzw. małych projektów z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drewnianej przy „szlaku jaskiniowców” w Domaniewicach przy „źródełku”, 10. tys. zł – na opracowanie geodezyjne z uwagi na potrzebę przygotowania do sprzedaży terenów gruntowych, 40 tys. zł na gospodarkę odpadami, z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków poza wywozem śmieci, 20.000,00 zł na oświetlenie ulic z uwagi na wyższe wydatki od planu, 10.tys zł – na pozostałą działalność głównie z przeznaczeniem  na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, oraz 3.150,00 zł z działu Kultura fizyczna z przeznaczeniem na montaż ogrzewaczy wody na stadionie KS „Przebój”.

Łącznie plan zwiększenia wydatków wynosi 641.343,76 zł, co po dodaniu zmniejszenia planu dochodów w kwocie 614.898,24 zł daję sumę 1.256.242,00 zł.

W związku ze zwiększeniem dotacji unijnej na dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach indywidualizacji nauczania w klasach I-III  z kwoty 31.780 zł do 126.746 zł zmieniono także zapisy w wieloletniej Prognozie Finansowej.

Stawki podatków na rok 2014

Po krótkiej, dość jałowej i w związku z tym szybko przerwanej na wniosek formalny wiceprzewodniczącego Stanisława Pyzio dyskusji, zmieniono stawki podatku od nieruchomości, jakie będą obowiązywały w przyszłym roku. Zaproponowane niewielkie podwyżki podatków nie wpłyną praktycznie na budżety domowe, bowiem przykładowo właściciel 100 metrowego mieszkania zapłaci w skali roku o 2 zł więcej podatku niż poprzednio. Do budżetu Gminy z racji tej niewielkiej podwyżki wpłynie zgodnie z planem 150 tys. zł w skali roku. Skarbnik Jan Turek żałował, że Gmina nie decyduje się na większą podwyżkę, ponieważ przyszłoroczny budżet zostanie zasilony poważnie niższymi wpływami z dotacji państwowych, w tym subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, mniejsze też będą dotacje na pomoc społeczną.  Gdyby radni zdecydowali się na przyjęcie maksymalnych dopuszczalnych, a stosowanych już w wielu gminach, stawek podatku od nieruchomości do budżetu gminy trafiłoby ponad 3 mln zł więcej. Przeciwko podnoszeniu podatków protestował m. in. radny Marian Ligienza, który stwierdził, że po ubiegłorocznych przykrych doświadczeniach już nigdy nie chce narazić się na „ataki internetowych pismaków”  oraz radny Kazimierz Pacia, którego notorycznie opozycyjną do wszystkiego postawę Skarbnik określił jako „żywy przykład splątania kwantowego”. Przewodniczący Włodzimierz Żurek udowodnił, że Wolbrom stosuje najniższe stawki podatków w powiecie olkuskim, bo gdyby przyjąć stawki sąsiadów do budżetu trafiłoby:

wg stawek z Bolesławia – o 750 tys. zł więcej

wg stawek Bukowna – o 708 tys. więcej

wg stawek Klucz – o 657 tys. więcej

wg stawek Olkusza – o 686 tys. zł więcej.

W ostatecznym głosowaniu za proponowanymi stawkami podatków było 13 radnych, 7 wyraziło sprzeciw, a 1 radna wstrzymała się od głosu .

Przyjęta uchwała zawiera następujące stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Wolbrom:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków – 0,70 zł od 1m² powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1m² powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,55 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –

10,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych

przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego – 5,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 % ich wartości

określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Przed wakacjami Rada Miejska w Wolbromiu podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolbrom. Konieczność podjęcia prac nad przygotowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla naszej gminy wymuszona jest niejako nowymi potrzebami społecznymi i gospodarczymi. O nowe zapisy w planie zabiegają mieszkańcy, którzy chcieliby budować domy na odrolnionych terenach, plany inwestycyjne snują przedsiębiorcy związani z energią odnawialną, potrzebne są tereny pod inne nowe inwestycje i uporządkowanie niejasnego stanu różnych nieruchomości. Burmistrz Jan Łaksa widzi też konieczność  zajęcia się problemem kurczącego się miejsca na wolbromskim cmentarzu i potrzebę znalezienia nowego miejsca pochówku na przyszłość, co będzie nie lada wyzwaniem. Aby więc prace nad nowym planem mogły podążać harmonijnie za opracowaniem studium, radni przyjęli uchwałę intencyjną o konieczności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom z uwzględnieniem  nowych potrzeb.

Skargi bezzasadne

W kolejnym punkcie radni przegłosowali za uznaniem za bezzasadne dwóch skarg na działanie burmistrza i dyrektora MOPS rozpatrzonych wcześniej odpowiednio przez komisje: Rewizyjną Budżetu i Praworządności oraz Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Pomocy Społecznej i Zdrowia. Pierwsza z nich dotyczyła nieprzyznania mieszkania socjalnego osobie, której zgodnie z przepisami  taki lokal nie przysługuje, a druga nieprzywrócenia zasiłku pielęgnacyjnego dla opiekuna, który nie należy się skarżącej po zmianie przepisów o świadczeniach rodzinnych z 1 lipca 2013 r. Po rozpoznaniu obu spraw Rada przychyliła się do oceny komisji i odrzuciła skargi jako bezzasadne.

Zmiana Statutu Gminy Wolbrom

W odpowiedzi na wnioski z przeprowadzonego przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w ramach projektu „Przyjazny samorząd”  monitoringu trybu dostępu do informacji publicznej  Rada Miejska w Wolbromiu przyjęła znowelizowaną treść załącznika nr 6 do Statutu Gminy Wolbrom, określającego zasady dostępu do dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych i sposobu korzystania z nich. Zmiana polega na uściśleniu w jakiej formie można ubiegać się o dostęp do informacji publicznej.

Zgoda na sprzedaż

Na zakończenie części uchwałodawczej Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym działki w znajdującej się w obrębie działania wolbromskiej strefy gospodarczej oraz siedmiu działek budowlanych na terenie osiedla Wąwóz Kapkazy. Przetargi na te działki odbędą się na początku przyszłego roku.


Ewa Barczyk