Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na modernizację ul. Os. Łukasińskiego w Wolbromiu

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na modernizację ul. Os. Łukasińskiego w Wolbromiu

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom zaprasza do składania ofert w ogłoszonym 16.01.2019 r. przetargu nieograniczonym na „Modernizację drogi gminnej 120538K: ul. Os. Łukasińskiego w Wolbromiu”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 120538K (odcinek I – etap I na odcinku ok. 370 m) polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, częściowym wzmocnieniu podbudowy, modernizacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę dróg, obramowania, chodnik, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, regulację pionową urządzeń podziemnych, wjazdy, modernizację kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 24 sierpnia 2019r.

Pełne ogłoszenie nr 504285-N-2019 z dnia 2019-01-16 r. o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na:
https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,1545544,modernizacje-drogi-gminnej-120538k-ul-os-lukasinskiego-w-wolbromiu.html

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom,  ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie nie później niż do dnia 01.02.2019 roku do godz. 9:30.
W momencie złożenia oferty na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa Zamawiającego z datą wpływu. Odnotowana zostanie również godzina złożenia oferty oraz jej numer.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego na ofercie lecz data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do dnia 01.02.2019 r. do godziny 9:30.