Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do składania ofert na dokumentację projektową adaptacji części pomieszczeń remizy OSP w Wolbromiu na pomieszczenia żłobka

Główna treść

Zaproszenie do składania ofert na dokumentację projektową adaptacji części pomieszczeń remizy OSP w Wolbromiu na pomieszczenia żłobka

Zaproszenie do składania ofert na dokumentację projektową adaptacji części pomieszczeń remizy OSP w Wolbromiu na pomieszczenia żłobka

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia o nazwie: „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji części pomieszczeń remizy OSP w Wolbromiu ul. Piłsudskiego dz. nr 3681/15 na pomieszczenia żłobka”.

Ofertę należy złożyć najpóźniej w terminie do dnia 14 marca 2023 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

– Wykonanie koncepcji

– Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego w tym: projektu zagospodarowania działki lub terenu; projektu architektoniczno-budowlanego; projektu technicznego;

– Opracowanie kosztorysowe:

– Przedmiar robót,

– Kosztorysy inwestorskie,

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

– Uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii m.in. rzeczoznawcy do spraw sanitarnych, p.poż. i BHP.

– Pomoc w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

Ofertę można złożyć w jeden z następujących sposobów:

a) osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom w godzinach pracy urzędu: poniedziałek i środa 8:00-16:00, wtorek, czwartek, piątek 7:00-15:00.

b) za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego. O ważności złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do UMiG Wolbrom (Biuro Obsługi Klienta).

c) e-mailem na adres: zamowienia@umigwolbrom.pl

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegóły zapytania ofertowego na: https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2240702,wykonanie-dokumentacji-projektowej-adaptacji-czesci-pomieszczen-remizy-osp-w-wolbromiu-ul-pilsudskie.html