Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do udziału w projekcie

Główna treść

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie Aktywni zawodowo i społecznie realizowanego w ramach IX osi priorytetowej Region spójny społecznie, 9.1

– Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.2

– Aktywna integracja.Celem projektu jest włączenie mieszkańców powiatu olkuskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz poprawa oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.Projekt adresowany jest do osób, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują teren powiatu olkuskiego oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

– osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

– osoby zamieszkujące teren objęty Programem Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych;

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa.W szczególności do projektu zaproszone są osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu oferowane są:- płatne staże w wymiarze 3 miesięcy;- indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe;- wsparcie specjalistów w tym: doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy, prawnika;- bezpłatne warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. Spotkanie informacyjno – promocyjne odbędzie się w dniu 27.02.2018 r. o godzinie 10.30 w Biurze projektu w Olkuszu ul. Szpitalna 5. Osoby kontaktowe:

Pani Kinga Natkaniec – k.natkaniec@probiznes.net.pl

Ewelina Żołneczko – aktywni@probiznes.net.plTel.:

32 706 56 76 w. 12 lub 13, 784 036 561