Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do VI edycji Konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody”

Główna treść

Zaproszenie do VI edycji Konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody”

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

zapraszają do udziału

w VI edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego

„Chrońmy źródła wody”

pod patronatem honorowym

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,

Burmistrza Miasta Bukowno,

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom,

Wójta Gminy Klucze,

Wójta Gminy Bolesław,

Wójta Gminy Trzyciąż.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Powiatu Olkuskiego.

I. Cele i zadania

 uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko,

 uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej,

 rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,

 kształtowanie zachowań proekologicznych.

II. Grupy wiekowe

 I grupa wiekowa: oddziały przedszkolne

 II grupa wiekowa: uczniowie klas I-IV

 III grupa wiekowa: uczniowie klas V-VII

SKŁADANIE PRAC do: 10.03.2022 r.

Szczegóły konkursu (kliknij)