Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie na Dni Wolbromia 2017

Główna treść

Zaproszenie na Dni Wolbromia 2017

W imieniu Burmistrza Adama Zielnika serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy i gości do uczestnictwa w tegorocznych obchodach Dni Wolbromia, które odbędą się w dniach 1-3.09.2017r. Organizatorzy jak zwykle przygotowali szereg różnorodnych imprez kulturalnych i sportowych. Harmonogram Dni Wolbromia na dołączonym plakacie. Zapraszamy także do zapoznania się z zamieszonym poniżej „Regulaminem imprezy masowej” oraz „Regulaminem obiektu”.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
WOLBROM 02 – 03 WRZEŚNIA 2017
TEREN WOKÓŁ DK W WOLBROMIU
UL. LEŚNA 2

PROGRAM
02.09.2017 sobota:
g.17.00 Enchantress
g.17.45 LOVIE
g.18.30 Milano
g.20.00 Lipko Band (Gwiazda wieczoru )
03.09.2017 niedziela:
g.17.00 Tony Grania
g.18.00 OFF Kultura
g.19.00 UNIQPLAN
g.20.30 Lady Pank (Gwiazda wieczoru).
Po koncercie pokaz sztucznych ogni

INFORMACJA OGÓLNA

 1. Wszelkie działania formalno – prawne związane z występem zespołów podejmuje organizator
 2. Sprzęt używany do obsługi Imprezy masowej jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
 3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów i pozostałych osób przebywających w trakcie imprezy na terenie DK w Wolbromiu jest przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz przestrzeganie przepisów prawa karnego

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY MASOWEJ PODCZAS TRWANIA WYSTĘPÓW, POKAZÓW, KONCERTÓW ITP.

Wstęp na teren imprezy masowej jest wolny ( z wyjątkiem osób o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 20.03.2009 „ O bezpieczeństwie imprez masowych „ Dz. U.2017 . 1160 t.j.

Podstawą wstępu i pobytu na terenie bezpośredniego zaplecza sceny i terenu zabezpieczonego płotkami jest:

 1. Dla widzów uczestniczących w imprezie oraz uczestników imprezy – wstęp jest wzbroniony
 2. Dla dziennikarzy prasy, radia i TV – ważna legitymacja, upoważniająca do czynności zgodnych z wykonywanym zawodem i Prawem Prasowym
 3. Dla przedstawicieli organów państwowych : Policji, straży pożarnej i służb zabezpieczających aktualna legitymacja służbowa
 4. Dla osób z i identyfikatorem ORGANIZATOR
 5. Dla osób z identyfikatorem OBSŁUGA TECHNICZNA
 6. Każdy wchodzący na teren o którym mowa w pkt. 2 jest zobowiązany do okazania służbie porządkowej dokumentu służbowego lub identyfikatora zgodnie z niniejszym regulaminem

Organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 20.03.2009 r. „ O bezpieczeństwie imprez masowych „ Dz. U.2017. 1160 t.j., a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu przynoszenia na teren imprezy masowej :

 1. Broni
 2. Niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
 3. Materiałów wybuchowych
 4. Wyrobów pirotechnicznych
 5. Środków odurzających
 6. Środków trujących i promieniotwórczych
 7. Alkoholu
 8. Substancji psychotropowych
 9. Płynów łatwopalnych

Organizator umiejscowił depozyt w kasie biletowej Sali kinowej DK

Dodatkowo wprowadza się zakaz :

 1. Wpuszczania psów luzem
 2. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszelkich obiektów stanowiących zabudowę DK Wolbrom
 3. Zaśmiecania terenu imprezy
 4. Łamania, wyrywania, wykopywania i niszczenia zieleni
 5. Nagrywania występów artystycznych, z wyjątkiem umów agencyjnych

ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY JEST ZA :

 1. Bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez zespoły występujące
 2. Stan urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.
 3. Zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych
 4. Zachowanie publiczności i eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń
 5. Odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Pracownicy obsługi imprezy i służby porządkowe zobowiązane są do zapoznania się zrozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów.
Pracownicy obsługi imprezy i służby porządkowe zobowiązane są do zapoznania się z zasadami postępowania na wypadek pożaru
Służby porządkowe winny być przeszkolone przez uprawnioną osobę w zakresie prowadzenia na terenie imprezy :

 • akcji ewakuacyjnej
 • alarmowania straży pożarnej
 • zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Niniejszy regulamin został podany do wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UMiG Wolbrom oraz w formie ulotek w ilości 200 szt.


REGULAMIN OBIEKTU

 1. W dniu 02 września 2017r. w godz. 18.00 do 1.00 i w dniu 03 września 2017r. w godz. 18.00 do 24.00 teren wokół Domu Kultury w Wolbromiu będzie terenem imprezy masowej pod nazwą :
  Dni Wolbromia 2017
 2. Informuję się uczestników imprezy o zobowiązaniach wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprezy masowej z dnia 20.03.2009r. Dz.U.2017 poz. 1160
  Art. 8. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.
 3. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Art. 20. 1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 1. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

Art. 22. 1. Służby porządkowe są obowiązane:
1) odmówić wstępu na imprezę masową:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
– zakazujące wstępu na imprezę masową,
– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3,
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;
3) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c.

 1. Służby informacyjne są obowiązane do:
  1) informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
  2) informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
  3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej;
  4) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
  5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
  6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
  7) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej;
  8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.

Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne,
podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

 1. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
  Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
  Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe,
  podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
  Art. 57. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie,
  podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
  Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby,
  podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 2. Spożywanie alkoholu, oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie imprezy masowej jest zabronione z mocy ustawy
 3. Dla bezpieczeństwa przeprowadzania imprezy masowej, na czas trwania imprezy masowej ulica dojazdowa do Domu Kultury wzdłuż stadionu i przed Domem Kultury, będzie zamknięta dla ruchu pojazdów.
 4. Przeznacza się ulice Kamiennogórską, Leśną i Sportową na ciągi ewakuacyjne dla pieszych
 5. Zaleca się unikania parkowania pojazdów w całej strefie ograniczonej w obrębie w/w ulic.
 6. W przypadku zauważenia pożaru, lub innego zagrożenia, osoby obecne na imprezie powinny :
 • stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki
 • opuścić teren imprezy ulicami: Kamiennogórską, Leśną i Sportową.