Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaprzysiężenie Burmistrza Radosława Kusia oraz Radnych Rady Miejskiej kadencji 2024-2029

Główna treść

Zaprzysiężenie Burmistrza Radosława Kusia oraz Radnych Rady Miejskiej kadencji 2024-2029

W dniu 6 maja, o godzinie 15.00 w Domu Kultury odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Wolbromiu na kadencję 2024-2029.

Podczas sesji 21 radnych złożyło uroczyste ślubowanie, przyjmując tym samym mandat radnego. W tym gronie znaleźli się zarówno doświadczeni działacze, jak i nowe twarze, gotowe do pracy na rzecz swojej społeczności. Ślubowanie złożył także nowo wybrany Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Radosław Kuś.

Istotnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej została wybrana radna Monika Krzywańska, a na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – radny Sławomir Rosiek oraz radny Marek Ciepał.

Obrady rozpoczęła radna seniorka – Ewa Kazimierska. Podczas posiedzenia, Edyta Domagała, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej (MKW) wręczyła 21 osobom zaświadczenia, że w wyniku wyborów 7 kwietnia. b.r. zostali wybrani radnymi Rady Miejskiej na lata 2024-2029.

Radni Rady Miejskiej w Wolbromiu kadencji 2024-2029

Następnie, każdy z radnych w układzie alfabetycznym złożył ślubowanie dopowiadając: tak mi dopomóż Bóg.

W kolejnym punkcie obrad był wybór komisji skrutacyjnej. Komisja w składzie – Przewodniczący radny Grzegorz Musiał, członkowie radny Ireneusz Mudyń oraz radny Zbigniew Pacia przeprowadziła głosowanie nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. W głosowaniu tajnym, na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej została wybrana jednogłośnie radna Monika Krzywańska a na jej zastępców: radny Sławomir Rosiek oraz radny Marek Ciepał.

Przewodnicząca MKW Edyta Domagała odczytała oficjalnie, że w wyniku wyborów Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom Radosław Kuś, a następnie przekazała zaświadczenie. Z kolei prowadząca obrady nowo wybrana Przewodnicząca RM Monika Krzywańska poprosiła Radosława Kusia o złożenie ślubowania.

OBEJMUJĄC URZĄD BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM, UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ, ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI PRAWU, A POWIERZONY MI URZĄD SPRAWOWAĆ BĘDĘ TYLKO DLA DOBRA PUBLICZNEGO I POMYŚLNOŚCI MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY WOLBROM. TAK MI DOPOMÓŻ BÓG – ślubował Burmistrz Radosław Kuś.

Po uroczystym ślubowaniu Burmistrza i wcześniej ukonstytuowaniu się nowej Rady Miejskiej, jej Przewodnicząca poprosiła zebranych do powstania i odśpiewania hymnu narodowego. Po hymnie, Monika Krzywańska w imieniu własnym, Rady Miejskiej i społeczeństwa gminy złożyła Burmistrzowi Radosławowi Kusiowi najlepsze życzenia i gratulacje, dołączając bukiety kwiatów i pamiątkowa grafikę z wizerunkiem Burmistrza. Życzenia, gratulacje i kwiaty przekazali również Wiceprzewodniczący RM Sławomir Rosiek i Marek Ciepał.

Radosław Kuś dziękując za otrzymane serdeczności wygłosił przemówienie, w którym obok podziękowań dla mieszkańców za liczny udział w wyborach, gratulacji dla nowo wybranych radnych, złożył podziękowania dla najbliższej rodziny, przyjaciół, koleżanek i kolegów z KWW Pewna Przyszłość- za wsparcie, zaangażowanie i determinację. Dzięki nim udało się osiągnąć tak znakomity wynik. Burmistrz podziękował także za przybycie na obrady zaproszonym gościom, w tym przedstawicielom służb mundurowych oraz przedstawicielom Starostwa Powiatowego.

W swym przemówieniu burmistrz podkreślił, że jest świadomy odpowiedzialności, która na nim spoczywa oraz kredytu zaufania jaki otrzymał. Zapewnił, że będzie kontynuował wszystkie obecnie realizowane oraz zaplanowane inwestycje, na które gmina otrzymała wsparcie zewnętrzne. Uznał, że najważniejszymi wyzwaniami, które stoją przed nami to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy Wolbrom. Dlatego zadeklarował wszelką pomoc i wsparcie służbom mundurowym, które było w przeszłości systematycznie udzielane. Ważnym elementem rozpoczynającej się kadencji będzie przeciwdziałanie wyludnianiu się naszej gminy dążąc do jak najlepszego zapewnienie dostępu do nowoczesnego budownictwa wielorodzinnego, w tym komunalnego oraz zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej. Burmistrz zadeklarował również otwartość na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy. Burmistrzowi zależy też na usprawnieniu komunikacji gminnej, aby mieszkańcy naszej gminy nie byli dotknięci wykluczeniem komunikacyjnym oraz na prowadzeniu dialogu z przedsiębiorcami.

Ważnym, choć długotrwałym procesem będzie rozpoczęcie procesu rewitalizacji historycznego centrum Wolbromia, który będzie chciał realizować w ścisłej współpracy z mieszkańcami.

Przywołując pamięć znakomitych poprzedników, zasłużonych dla rozwoju gminy m.in. burmistrzów Ludwika Kallistę i Mieczysława Majewskiego, naczelników gminy Wolbrom z okresu PRL, szczególnie Władysława Augustowskiego oraz burmistrzów Wolbromia od 1990 roku: Jerzego Górnickiego, Krzysztofa Augustowskiego, Jana Łaksę oraz Adama Zielnika przyznał, że jest świadom wysoko postawionej przed nim poprzeczki.

Na zakończenie przemówienia Radosław Kuś jeszcze raz podziękował wszystkim za tak liczne przybycie i poprosił o wsparcie. – Ja ze swej strony deklaruję, iż dołożę wszelkich starań, aby nasz samorząd rozwijał się jak najlepiej, odpowiadając na potrzeby obecnych oraz przyszłych pokoleń – oznajmił burmistrz Radosław Kuś.

Po przemówieniu, Radosław Kuś otrzymał kolejne życzenia i gratulacje. Dotychczasowy burmistrz Adam Zielnik, wręczając bukiet kwiatów serdecznie pogratulował zwycięstwa uznając, że to wspaniały, wręcz historyczny wynik. Pogratulował wsparcia i pomocy jaką nowy burmistrz doświadczył w trakcie kampanii. Na nadchodzącą kadencję życzył przede wszystkim dobrego zdrowia, spełnienia planów, wszystkich zamierzeń i deklaracji. – Szanowny Panie Burmistrzu ze szczerego serca życzę, aby się Panu udało, bo jeżeli się Panu uda, to na pewno jako Adam Zielnik też na tym skorzystam. Z racji tego, że zacni mieszkańcy zaszczycili mnie funkcją radnego, więc również, jeżeli Panu jako sternikowi gminy powiodą się zamierzenia i plany, to również ja, jako radny Rady Miejskiej w Wolbromiu w tej kadencji, również w tej formule z tego skorzystam. Życzę Panu zdrowia, hartu ducha, odporności, samych dobrych i mądrych ludzi wokół siebie, no i aby się Panu udało. Jeszcze raz gratuluję i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego – zakończył radny Adam Zielnik.

Burmistrz Radosław Kuś przyjął te życzenia z uznaniem i wyraził przekonanie, że uda się dobrze współpracować. Na zakończenie burmistrz został obsypany życzeniami i gratulacjami ze strony kolejnych gości, w tym ze strony Starosty Bogumiła Sobczyka i jego zastępcy Pauliny Polak, także przedstawicieli sołtysów, KGW, druhów OSP, służb mundurowych i WOPR.

Zapis z przebiegu I Sesji Rady Miejskiej z dnia 06.05.2024r.

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2452161,sesja-nr-i-z-dnia-06052024-r.html

Zapraszamy do galerii zdjęć: