Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zapytanie ofertowe na modernizację drogi gminnej (most) w Brzozówce

Główna treść

Zapytanie ofertowe na modernizację drogi gminnej (most) w Brzozówce

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na zadanie: „Modernizacja drogi gminnej nr 120613K w miejscowości Brzozówka w km 0+069 (most)”

Zamawiającym jest Gmina Wolbrom, a zakres robót zamówienia obejmuje między innymi:

naprawę umocnień, uzupełnienie ubytków, utrzymanie czystości; uzupełnienie wymycia skarp na dojazdach, usunięcie nadmiernej roślinność; powierzchniowe zamknięcie rys i spękań nawierzchni, wykonanie nowej naw. z m.m.a. KR2 pow. 120,0 m2; odtworzenie i montaż nowej balustrady aluminiowej P1 dł. 26,0 m; wykonanie nowych belek i gzymsów z betonu po obu stronach mostu ok. 8,0 m3 wraz z zbrojeniem klasa betonu min B30; wykonanie nowych gzymsów z betonu po obu stronach mostu ok. 8,0 m3 wraz z zbrojeniem beton klasy min B30; punktowa naprawa elementów korozji, utrzymanie czystości, zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów, oczyszczenie powierzchniowe dostępnych elementów łożysk, utrzymanie czystości urządzeń dylatacyjnych, naprawa i uzupełnienie ubytków, utrzymanie czystości powierzchni przyczółków, oczyszczenie przestrzeni podmostowej i koryta cieku z zalegających zanieczyszczeń, wykonanie mikropali zabezpieczających dojazdy przed osuwaniem się pobocza, 8 szt. śr. 250 mm dł. 3,0 m klasa betonu min B30.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 maja 2022 r. godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) w następującej formie:

– Pisemnie (osobiście lub listownie) na adres:Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom – Biuro Obsługi Klienta. W przypadku złożenia oferty droga pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego na ofercie lecz data wpływu oferty do UMiG Wolbrom;

– Faksem na numer: 32 70 65 359 lub 32 644 22 88 (wypełniony i podpisany formularz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami);

– W wersji elektronicznej na mail: zamowienia@umigwolbrom.pl (wypełniony i podpisany formularz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w formie skanu).

Szczegóły ogłoszenia na: https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2101173,modernizacja-drogi-gminnej-nr-120613k-w-miejscowosci-brzozowka-w-km-0069-most.html