Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zasady dotacji przyjęte

Główna treść

Zasady dotacji przyjęte

Rada Miejska w Wolbromiu przyjęła uchwałę, która zgodnie z przepisami reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wolbrom dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała określa podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

W Gminie Wolbrom z dotacji korzystają niepubliczne szkoły podstawowe w Porębie Dzierżnej i Porębie Górnej i dotacja ta w roku 2016 będzie wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wolbrom z budżetu państwa. Wcześniej dotacja była powiększana do 135% i 115% w ubiegłym roku. Na odstawie przeprowadzonych przez Gminę kontroli stwierdzono, że kwoty te są wystarczające na prowadzenie statutowej działalności placówek.

Z dotacji w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Wolbrom wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbrom w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Wolbrom wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wolbrom korzystają również przedszkola niepubliczne w Kąpielach Wielkich, Chrząstowicach i Wolbromiu.

Uchwała regulująca zasady udzielania i rozliczania dotacji w roku 2016 doprecyzowuje w stosunku do wcześniejszych tego typu uchwał zasady rozliczania dotacji i szczegóły dotyczące wydatkowania środków na cele statutowe niepublicznych placówek oświatowych.