Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zasady rekrutacji ustalone

Główna treść

Zasady rekrutacji ustalone

Zgodnie z obowiązującymi w oświacie przepisami do końca stycznia 2016 r. organ prowadzący powinien określić harmonogramy działań związanych z naborem dzieci do prowadzonych przez siebie placówek oświatowych. Wcześniej Rada Miejska przyjmuje zasady rekrutacji tzw. drugiej części naboru, dotyczącego dzieci spoza obwodów szkolnych.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się uczniów na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. W okresie przejściowym, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły byli przyjmowani do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponowała wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.        

Od roku szkolnego 2016/2017, w myśl art. 20e ust. 3 i 4 ustawy, to rada gminy określa kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W związku z powyższym na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu została podjęta uchwała precyzująca zasady przyjmowania do przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom. Jeżeli więc rodzice postanowią posłać swoje dziecko do placówki oświatowej leżącej poza obwodem szkolnym obejmującym ich adres stałego zameldowania zgoda na to będzie uzależniona od przyjętych właśnie zasad punktacji wniosków, która wygląda następująco:

W przypadku rekrutacji do przedszkoli:

  • dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 25 punktów;
  • dziecko 4-letnie – 10 punktów;
  • oboje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów;
  • jeden rodzic dziecka pozostaje w zatrudnieniu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 punktów;
  • rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły – 15 punktów;
  • dziecko z rodziny objętej opieką ośrodka pomocy społecznej, nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej – 20 punktów.

W sytuacji, gdy liczba wniosków, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały taką samą liczbę punktów, przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, o przyjęciu decyduje wcześniejsza data urodzenia dziecka, a w dalszej kolejności termin złożenia wniosku.

Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

  • rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej szkoły – 20 punktów;
  • miejsce pracy jednego lub obojga rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 10 punktów;
  • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 punktów.

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów z ust. 1 pkt 2 i 3 rodzice ucznia zobowiązani są złożyć oświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.