Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zasady wypłaty zasiłków celowych 6 tys. złotych osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej

Główna treść

Zasady wypłaty zasiłków celowych 6 tys. złotych osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej

W związku ze zdarzeniami, które miały miejsce na terenie naszego województwa, spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznym, Wojewoda Małopolski w piśmie z dn. 25. czerwca 2021r., skierowanym do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin województwa małopolskiego przypomina o zasadach udzielenia pomocy do 6 tys. złotych przeznaczonych dla osób/rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, na postawie procedury DOLiZK-IV-775-1/2016 z dn. 24 czerwca 2016r. oraz DOLiZK-IV-775-10/2017 z dn. 17 sierpnia 2017 r. (zm. DOLiZK-IV-775-20/2017 z dn. 29 sierpnia 2017 r. i DOLiZK-IV-775-22/2018 z dn. 25 maja 2018 r.)

Pomoc ta może być przeznaczona na:

  • zapewnienie schronienia w okresie przejściowym, gdy nie jest możliwe zamieszkiwanie w dotychczasowym miejscu.
  • prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, które trzeba pilnie dokonać, aby zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe.
  • pokrycie rzeczywistych szkód w gospodarstwie domowym (np. zakup utraconego sprzętu AGD, mebli).
  • zakup żywności, zabezpieczenie dostępu do wody pitnej.
  • zakup niezbędnych leków dla poszkodowanych, zabezpieczenie opieki medycznej.

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych osobom poszkodowanycvh w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej, jak również procedura występowania o środki z budżetu państwa na wypłatę ww. zasiłków, zawarte są w obowiązujących wytycznych Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dostępne na:
https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych