Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Złóż wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych do 30.11.2022 r.

Główna treść

Złóż wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych do 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (do pobrania poniżej lub w siedzibie urzędu) należy złożyć do dnia 30  listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po 30 listopada nie będą rozpoznane.  

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmiotami wrażliwymi są:

 1. podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych, 
 2. jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
 3. noclegownia albo ogrzewalnia,
 4. jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. podmiot systemu oświaty,
 6. podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
 7. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,
 8. kościół lub inny związek wyznaniowy,
 9. podmiot prowadzący działalność kulturalną,
 10. podmiot prowadzący działalność archiwalną,
 11. ochotnicza straż pożarna,
 12. placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w  podeszłym wieku,
 13. rodzinny dom pomocy,
 14. centrum integracji społecznej,
 15. klub integracji społecznej,
 16. warsztat terapii zajęciowej,
 17. organizacja pozarządowa,
 18. spółdzielnia socjalna.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu, zawierających, co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności. Źródło spalania paliw musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dodatek wyniesie 40% różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat. Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający ilość i cenę paliwa zakupioną w bieżącym roku. Dokumenty te powinny obejmować, co najmniej 50% rocznej ilości paliwa przyjętego do obliczenia średniego rocznego zużycia.

Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla podmiotów wrażliwych. Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, organ przyjmujący wniosek, informuje go o  możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych. Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Załączniki:

1. Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego

2. Instrukcja wypełnienia wniosku (pdf)

3. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (pdf)

4. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (docx)