Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zmiana w zakresie pobierania opłaty recyklingowej!

Główna treść

Zmiana w zakresie pobierania opłaty recyklingowej!

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Wicemarszałek Województwa Małopolskiego informuje

 1. Od 1 września 2019 r. oplata recyklingowa dotyczy również toreb na zakupy z tworzyw sztucznych o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.
 2. Od 1 stycznia 2020 r. opłatę recyklingową za torby na zakupy wnosi się do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale.
 3. Pierwsze sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych toreb objętych recyklingiem przedsiębiorcy składają za 2019 r. do 15 marca 2020 r. – www.malopolska.pl/produktowa.
 4. Przedsiębiorca od 1 stycznia 2020 r. jest zobowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w wersji elektronicznej lub papierowej i przechowywać przez 5 lat.
 5. Przedsiębiorcy oferujący torby z tworzywa sztucznego są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r. – www.malopolska.pl/rejestr.

Przypomnienie o obowiązkach ustawowych:

 1. Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny o powierzchni powyżej 500 m2 lub 5000 m2 i sprzedający produkty pakowane podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, info: www.malopolska.pl/produktowa.
 2. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach powinni w urzędzie marszałkowskim złożyć sprawozdanie za dany rok sprawozdawczy do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym – www.malopolska.pl/produktowa.
 3. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów są zobowiązani w urzędzie marszałkowskim złożyć sprawozdanie za dany rok sprawozdawczy do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym – www.malopolska.pl/baterie.
 4. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu sprzedaż detaliczną przenośnych baterii i akumulatorów przy powierzchni sprzedaży powyżej 25 m2 jest zobowiązany do ich przyjmowania po zużyciu od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na nie oraz przekazania ich sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu w/w przedmioty.
 5. Podmioty będące wytwórcami odpadów powinny składać zestawienie na ten temat do urzędu marszałkowskiego do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym – www.malopolska.pl/zbiorcze.
 6. Przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska winny wnieść opłatę oraz wykazywać informacje na ten temat do urzędu marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym – www.malopolska.pl/srodowisko.