Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zostań żołnierzem WOT

Główna treść

Zostań żołnierzem WOT

Chcesz zostać żołnierzem, poznać swoje predyspozycje oraz charakter i specyfikę służby w wojskach obrony terytorialnej? Zgłoś się do WKU i wypełnij wniosek o powołanie do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
CZYM SĄ WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ?

Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób zwiększają krajowy potencjał obronny. Wojska Obrony Terytorialnej są lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Zasilając szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, będziesz miał(a) niepowtarzalną możliwość odbycia służby w nowatorskim rodzaju Sił Zbrojnych RP, gdzie realizując zadania na rzecz Ojczyzny, możesz podnieść kwalifikacje i zapewnić sobie rozwój osobisty i zawodowy.

KTO MOŻE WSTĄPIĆ DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ (WOT) ?
Do Wojsk Obrony Terytorialnej możesz wstąpić, jeżeli spełniasz następujące warunki:

  posiadasz obywatelstwo polskie,
  posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  ukończyłe(a)ś 18 lat,
  nie byłe(a)ś karany(a)y za przestępstwo umyślne,
  nie byłe(a)ś przeznaczony(a)y do służby zastępczej,
  nie pełnisz innego rodzaju czynnej służby wojskowej,
  posiadasz wykształcenie:
 • wyższe – służba na stanowisku służbowym w korpusie oficerów;
 • co najmniej średnie – służba na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów;
 • co najmniej podstawowe (gimnazjalne) – służb na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ (TSW ) ŻOŁNIERZ OT PEŁNI ROTACYJNIE i DYSPOZYCYJNIE
SŁUŻBA DYSPOZYCYJNA
Jest pełniona poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie
i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej.

SŁUŻBA ROTACYJNA
Jest pełniona w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz
w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy. Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, uzgodnionym z tym żołnierzem.

CZAS TRWANIA TSW
Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat i może zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby.
ŻOŁNIERZE TSW, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie złożyli przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełnią terytorialną służbę wojskową rotacyjnie nieprzerwanie przez okres szesnastu dni, w ramach którego odbywają szkolenie podstawowe i składają przysięgę wojskową. W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy.
Żołnierz TSW może być powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej na zasadach pierwszeństwa powołania, jeżeli pełnił służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat.

WYPOSAŻENIE ŻOŁNIERZA TSW
Żołnierz pełniący TSW otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe, z którym zobowiązany jest się stawiać do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.
UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZA TSW
Żołnierzom TSW przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia tej służby dodatek za gotowość bojową w wysokości
10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 320 zł „netto” oraz za każdy dzień trwania według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego (np. szeregowy – 91,20 zł „netto”).
Żołnierzowi TSW można przyznać dofinansowanie kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza
w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji.

ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ
DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KRAKOWIE PRZY UL. RYDLA 19

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do TSW, można uzyskać dzwoniąc
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie przy ul. Rydla 19, tel.: 261-13-43-42 ; 261-13-44- 62; 261-13-74-41.

Strona internetowa WKU w Krakowie:

http://www.krakow.wku.wp.mil.pl