Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Żywność dla potrzebujących

Główna treść

Żywność dla potrzebujących

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jego głównym celem jest wsparcie dla osób doświadczającym najgłębszych form ubóstwa, poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Z pomocy mogą skorzystać też uprawnieni mieszkańcy Gminy Wolbrom.

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Do korzystania z pomocy żywnościowej uprawnione są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej. Zainteresowane osoby z terenu naszej gminy, które spełniają kryteria powinny zgłosić się po pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Skalskiej 20.

Dystrybucja żywności w ramach programu potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.