Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Stanowisko Burmistrza MiG Wolbrom w sprawie stawek stosowanych przez WZWiK

Główna treść

Stanowisko Burmistrza MiG Wolbrom w sprawie stawek stosowanych przez WZWiK

W związku z publikacją na portalu internetowym Wiadomości Olkuskie tekstu „Burmistrz wyjęty z Gogola” Burmistrz MiG Wolbrom Jan Łaksa wystosował do redakcji portalu pismo z prośbą o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych treści zawartych w publikacji. Poniżej cytujemy dosłownie treść pisma do Sławomira Sztaby.

„Wolbrom, 3.12.2014

                                       Pan Sławomir Sztaba
                                       Red. Naczelny Wiadomosci Olkuskich

Stanowisko Burmistrza MiG Wolbrom w sprawie stawek stosowanych przez WZWiK

W związku z opublikowanym przez Pana felietonem pt. „Burmistrz wyjęty z Gogola” proszę o zamieszczenie sprostowania, bowiem tekst Pański zawiera treści nieprawdziwe i wprowadza w błąd mieszkańców Wolbromia i innych czytelników. Tekst, obliczony na tani efekt medialny, jest napisany nie tylko nierzetelnie, ale jest obciążony poważnymi błędami merytorycznymi.

Jak Panu zapewne wiadomo, Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zobligowany jest do opracowywania taryfy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Obowiązkiem wynikającym z zapisów ustawy jest m. in. kalkulowane taryf w taki sposób, aby eliminować subsydiowanie skośne, czyli pokrywanie kosztów, dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców.

Ścieki przemysłowe należące do gr. II (m.in. działalność handlowa, usługowa, itd.) charakteryzują się dużymi wahaniami stężeń dopływających ładunków, jak również nierównomiernością dopływających ładunków, co znacznie wpływa na koszty związane z procesem ich oczyszczania ( m.in. na zużycie energii, polimerów, procesy biologiczne, ilość i jakość osadu), jak również z większymi opłatami środowiskowymi w porównaniu do ścieków pochodzących z grupy I (należą tu m.in. gospodarstwa domowe) i dotyczy to zarówno mieszkańców miasta jak i wsi. Nie można więc, tak jak sugeruje Pan w swoim tekście obciążać indywidualnych mieszkańców (gospodarstw domowych) kosztami oczyszczania ścieków przemysłowych, które są odprowadzane przez odbiorców z gr. II. Stosując Pańskie rozumowanie należałoby złamać obowiązujące przepisy ustawy, co na dodatek skutkowałoby bardzo dużym wzrostem cen ścieków dla mieszkańców, którzy mieliby według Pańskiego toku myślenia ponosić solidarnie koszty droższego oczyszczania ścieków przemysłowych.

Zadaniem WZWiK jest przestrzeganie pozwolenia wodnoprawnego, które określa jakie parametry mogą mieć ścieki oczyszczone, odprowadzane do odbiornika (rzeki). Niezależnie od rodzaju ścieków dopływających (jeżeli tylko ich parametry mieszczą się w dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych), zakład musi doprowadzić w procesie oczyszczania do efektu oczyszczania zgodnego z wymaganą normą środowiskową. Pragnę przypomnieć, że wybudowana w latach 90-tych oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu jest oczyszczalnią komunalną, a nie przemysłową. Łatwo można stwierdzić, że koszty usuwania zanieczyszczeń przemysłowych są o wiele  większe od usuwania zanieczyszczeń z gospodarstw domowych. Trudno więc stwierdzić, że postulat wyrównania taryf dla odbiorców z poszczególnych grup jest logiczny i zasadny. Równie łatwo można zdemaskować prawdziwe intencje autora demagogicznej, acz dość kuriozalnej propozycji uśrednienia taryfy dla wszystkich odbiorców, które pozostawiamy ocenie czytelników.

Stawki opłat określone przez WZWiK zostały skalkulowane na podstawie przychodów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu (samofinansowania), odpowiadających kosztom prowadzonej działalności, których zróżnicowanie wynika z danych udokumentowanych pod względem księgowym, jak również przeprowadzonych badań. Prawidłowość taryf stosowanych przez WZWiK potwierdzona została podczas licznych kontroli przeprowadzonych w zakładzie przez UOKiK  oraz Nadzór Prawny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Reasumując: aby wypowiadać się kompetentnie na temat stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nieodzownym jest posiadanie elementarnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów, jak również informacji na temat rodzaju konkretnej oczyszczalni, stosowanej tam technologii, kosztów oczyszczania, jak i innych czynników mających wpływ na cenę.

Przyzwyczajony do braku obiektywizmu w Pańskich artykułach, pragnę tylko przypomnieć, że  porównywanie cen obowiązujących w Gminie Wolbrom z cenami takich miast jak Będzin, Katowice, czy Kraków nie jest w żaden sposób miarodajne i logiczne. Ceny zależą od wielu czynników, do których należy np. długość sieci, ilość odbiorców, gęstość zaludnienia, przemysł, ilość awarii, rok budowy sieci, moce przerobowe oczyszczalni ścieków itp. Tym bardziej niezrozumiałym jest porównywanie sytuacji naszej Gminy, w skład której wchodzi miasto Wolbrom i  sołectwa,  gdzie  budżet WZWiK Wolbrom to ok. 6 mln zł., z wodociągami aglomeracji, np. krakowskimi – z budżetem  ok. 300 mln zł. 

Decydując się na porównanie cen, zgodnie z rozsądkiem należałoby brać pod uwagę gminy o podobnych warunkach. Poniżej przedstawiamy hipotetyczne porównanie orientacyjnej ceny ścieków dla naszej gminy w przypadku, gdyby istniała możliwość skalkulowania jednej ceny ścieków dla wszystkich odbiorców naszej gminy (podane ceny są cenami netto) :
Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze – obecnie 5,90 zł/m3, a od 01.01.2014 r. – 6,94 zł/m3,
Pilica – bytowe – 6,72 zł/m3, a przemysłowe 13,69 zł/m3,
Trzyciąż – 5,49 zł/m3, gdzie Gmina dopłaca 2,25 zł  do 1 m3 ścieków,
i  dodatkowo miejscowości podane w artykule:
Kraków – 5,03 zł/m3,
Katowice – 6,95 zł/m3,
Będzin – 6,71 zł/m3,
Miechów – 4,6zł/m3 dla firm handlowych i usługowych zł i 5,70 zł/m3 dla firm produkcyjnych,
Chrzanów – 5,46 zł/ m3.

Ponadto napisał Pan nieprawdę, że Gmina nie prowadzi żadnych prac inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacyjnych. W roku 2011 zakończona została budowa kanalizacji wraz z przepompownią w miejscowości Chełm kol. Grabie oraz kanalizacja w ul. Polnej, Łukasińskiego, Okrzei oraz części 1 Maja, łącznie z przejściem pod torami PKP i LHS do ul. Garbarskiej. Koszt ogólny budowy tych kanalizacji wyniósł 2.563.609 zł. W roku 2011 prowadzony był również remont generalny pierwszego biooksybloku wolbromskiej oczyszczalni za kwotę ok. 300 tys. zł netto (+VAT).

Nauczony doświadczeniem, nie liczę na Pański obiektywizm, mając jednak na uwadze uczciwość wobec mieszkańców, oczekuję publikacji niniejszego stanowiska, które rzuci prawdziwe światło na problem poruszony przez Pana tak dalece niekompetentnie i nierzetelnie.

Jan Łaksa
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom”