Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz

Główna treść

Burmistrz

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom – Radosław Kuś

Zadania i kompetencje Burmistrza:

1. Realizacja zadań organu wykonawczego Miasta i Gminy.
2. Reprezentowanie gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy.
3. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
4. Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
5. Kierowanie Urzędem w rozumieniu przepisów prawa pracy i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Składanie jednoosobowych oświadczeń woli w zakresie spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, w ramach upoważnienia udzielonego mu przez Radę Miejską.
7. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.
8. Przedstawienie na sesji Rady Miejskiej sprawozdania z bieżącej działalności.
9. Współdziałanie z Radą Miejską w zakresie powierzonych kompetencji.
10. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
a) Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego,
b) Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
c) Wydziału Ogólno – Organizacyjnego
d) Straży Miejskiej,
e) Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
f) Urzędu Stanu Cywilnego,
g) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
h) Administratora Bezpieczeństwa Informacji
i) Zespołów Zadaniowych
11. Administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
12. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami Urzędu.
13. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej