Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ochrona środowiska

Główna treść

Ochrona środowiska

Referat Ochrony Środowiska – ROŚ

pok. 203, pok. 207
tel. 32 6442304 wew. 301, 316

Skład osobowy Referatu Ochrony Środowiska:

 • Aneta Perek – kierownik Referatu
 • Izabela Palacz – inspektor
 • Kamil Galon – referent
 • Justyna Olewińska – kancelista

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy:

 1. Prowadzenie kontroli gospodarki wodnej na terenie gminy.
 2. Prowadzenie zadań wynikających z ochrony przed powodzią.
 3. Zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.
 4. Tworzenie terenów zieleni miejskiej łączących się w miarę możliwości z terenami zalesionymi.
 5. Udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów, pobieranie opłat i wymierzanie kar.
 6. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem infrastruktury dla pracowniczych ogrodów działkowych.
 7. Udział w projektowaniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania porządku i czystości.
 8. Prowadzenie działań w zakresie wykorzystywania, transportu, unieszkodliwiania oraz gromadzenia odpadów i innych zanieczyszczeń, mających na celu ochronę powierzchni ziemi, wód i powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
 9. Prowadzenie działań zapewniających budowę składowisk odpadów komunalnych, urządzeń kanalizacyjnych i komunalnych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń do unieszkodliwiania odpadów i zapewniających prawidłową eksploatację tych urządzeń.
 10. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami stałymi i płynnymi.
 11. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów publicznych.
 12. Prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem dotyczącym postępowania z odpadami wytwarzanymi w ilości od 1 tony do 1000 ton rocznie, z wyłączeniem odpadów komunalnych.
 13. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie środowiska.
 14. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa geologicznego.
 15. Prowadzenie ewidencji studni publicznych, źródeł, studni głębinowych i ujęć wodnych.
 16. Nadzorowanie wykonywania konserwacji i remontów studni publicznych.
 17. Wprowadzanie rozwiązań technicznych zwiększających zasoby wodne.
 18. Występowanie z wnioskami o ściganie za wykroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody.
 19. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy – „Prawo wodne”.
 20. Współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie oświaty rolniczej oraz propagowanie zasad opłacalności produkcji rolnej w warunkach gospodarki rynkowej.
 21. Organizowanie szkoleń i pogadanek dla rolników.
 22. Współpraca z jednostkami obsługującymi rolnictwo oraz organizowanie i pomoc w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej.
 23. Praca na rzecz tworzenia grup producentów i spółdzielni rolników – pomoc organizacyjna.
 24. Informowanie rolników w zakresie możliwości zbytu płodów rolnych oraz zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej.
 25. Współpraca ze stowarzyszeniami rolniczymi działającymi na terenach wiejskich.
 26. Współpraca z organizatorami szkoleń, konkursów i przeglądów rolniczych, folklorystycznych itp.
 27. Prowadzenie identyfikacji zwierząt hodowlanych.
 28. Wydawanie zezwoleń na hodowlę psów ras agresywnych.
 29. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
 30. Przeznaczanie kwot otrzymanych z czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki na cele społeczne gminy oraz hodowlę i ochronę zwierząt.
 31. Współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie.
 32. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zaraźliwą, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wścieklizną, podjęcie starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie konieczności powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji.
 33. Wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej.
 34. Podawanie do wiadomości publicznej lub osób zainteresowanych informacji o zarządzanych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania.
 35. Współpraca z lecznicami dla zwierząt.
 36. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów.
 37. Wzywanie do wykonania określonych czynności lub przeprowadzenie wykonania zastępczego.
 38. Wydawanie poświadczeń w zakresie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 39. Wnioskowanie o wydanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 40. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 41. Współprca z Kołami Gospodyń Wiejskich.
 42. Ogranizacja dożynek gminnych.
 43. Wspołpraca z ODR.
 44. Koordynowanie i organizowanie zebrań sołtysów.
 45. Koordynowanie i organizowanie wyborów sołtysów.
 46. Koordynowanie i organizowanie wyborów do Izb Rolniczych.

W zakresie zadań zleconych:

 1. Wydawanie zezwoleń na uprawianie maku i konopi.
 2. Aktualizacja wykazów indywidualnych gospodarstw i działek rolnych.
 3. Przeprowadzanie spisów rolnych.