Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sekretarz

Główna treść

Sekretarz

Sekretarz Miasta i Gminy Wolbrom – Waldemar Kolanko

Zastępuje Burmistrza w razie niemożności wykonywania zadań przez Burmistrza i jego Zastępcę.

Sekretarzowi podlega bezpośrednio:

 • Wydział Ogólnoorganizacyjny

Do kompetencji Sekretarza należą:

 1. Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu.
 2. Pełnienie stałego nadzoru administracyjnego nad funkcjonowaniem Urzędu.
 3. Współpraca z Radą Miejską i nadzorowanie pracy biura Rady oraz czuwanie nad właściwym przygotowaniem materiałów na obrady sesji.
 4. Nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z prac Rady i Kierownictwa Urzędu.
 5. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 6. Sprawowanie nadzoru nad sposobem załatwiania spraw obywateli oraz skarg.
 7. Zapewnienie właściwej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 8. Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Urzędu.
 9. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac Urzędu, z wyjątkiem decyzyjności w sprawach zatrudniania, zwalniania oraz ustalania wynagrodzenia pracownikom.
 10. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 11. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Wydziału Ogólno – Organizacyjnego.
 12. Zapewnienie aktualizacji Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz związanych z tym zarządzeniami.
 13. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Koordynacja prac związanych z organizacją wyborów powszechnych oraz referendów.
 15. Planowanie wydatków osobowych i rzeczowych Urzędu na rok budżetowy.
 16. Wdrażanie informatyki w Urzędzie.
 17. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad ich rozpatrywaniem.
 18. Nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie konserwacji i remontów bieżących budynku Urzędu oraz urządzeń technicznych znajdujących się w Urzędzie.
 19. Współdziałanie w zakresie kontroli zarządczej
 20. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.