Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ewidencja ludności

Główna treść

Ewidencja ludności

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i nieważnionych dowodów osobistych – plik PDF, rozmiar 96kB

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Tożsamość administratoraAdministratorami są:
   1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
    2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
Dane kontaktowe administratoraZ administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora
Dane kontaktowe inspektora ochrony danychAdministrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektor@cbi24.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawnaPani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
·         zarejestrowania w związku z:
–         nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
–         zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
–         zmianą obywatelstwa,
–         wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
–         zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
·         rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
–         zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
–         wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
–         zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
      ·  uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
       ·  usunięcia  niezgodności w danych
 Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
Okres przechowywania danychDane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
Prawa podmiotów danychPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Źródło pochodzenia danych osobowychPani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
–         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
–         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
–         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
–         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
–         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danychObowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.